top of page

NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE W JAŚLE

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk spółki IWOPOL sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Jaśle ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż należących do upadłego składników masy upadłości znajdujących się na terenie miasta Jasła, w tym w części na terenie dawnej Rafinerii Jasło. Do sprzedaży oferowane jest m.in.:

  • e) Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, objętych księgą wieczystą nr KS1J/00069809/4 (nr ewidencyjny 3/98, pow. 0,1450 ha) oraz KS1J/00070588/8 (nr ewidencyjny 3/106, pow. 0,1680 ha), zabudowanych wiatą przystanku autobusowego (poz. 6 spisu inwentarza) w cenie wywoławczej 103.000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych) netto.

 

Z informacjami na temat pozostałych wystawionych na sprzedaż składników masy upadłości można zapoznać się pod tym linkiem.

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz. Przedmiotem oferty są obydwie wyżej wymienione działki łącznie, a oferta obejmująca tylko jedną z nich zostanie uznana za nieważną.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto tego składnika masy, którego dotyczy oferta musi nastąpić także do dnia 7 czerwca 2021 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert dotyczących danego składnika masy upadłości, syndyk przeprowadzi aukcję na warunkach opisanych w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.

Zapoznanie się z operatem szacunkowym oraz oględziny działek wraz z zabudowaniami wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832

Informacje o nieruchomości - podpunkt e

 

Przedmiotem sprzedaży są działki ewidencyjne nr 3/92 (objęta księgą wieczystą o numerze KS1J/00069809/4) i 3/106 (objęta księgą wieczystą o numerze KS1J/00070588/8), położone w obrębie ewidencyjnym nr 18 Gamrat w Jaśle przy ul. Mickiewicza (droga powiatowa), z której posiadają bezpośredni wjazd. Współrzędne geograficzne dla działek to: 49.768954 N, 21.413928 E. Ich łączna powierzchnia wynosi 0,3130 ha. Obydwie są uzbrojone w sieci wodociągową, gazową, elektryczną i kanalizacyjną. Działki stanowią własność Skarbu Państwa, a Iwopol sp. z o.o. pozostaje ich wieczystym użytkownikiem.

Działka nr 3/92 ma powierzchnię 0,1450 ha i regularny kształt. Znajdują się na niej pozostałości po zakładowej stacji paliw, w tym dwa budynki magazynowe w pogorszonym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 46,4 m2 i 7,5 m2. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega rurociąg, częściowo ułożony w wykopie, a w części na estakadzie, jednak brak wpisu obciążenia w dziale III księgi wieczystej. Teren działki jest w znacznej mierze zalesiony, a fragmentarycznie utwardzony nawierzchnią asfaltową.

Działka nr 3/106 ma powierzchnię 0,1680 ha i kształt prostokątny. We wschodniej części usytuowana jest wiata przystanku autobusowego wraz z zatoką i chodnikiem. Wiata nie należy do miasta, lecz pozostaje własnością właściciela działki, przy czym w dziale III księgi wieczystej brak wpisu obciążenia. Fragment terenu jest utwardzony płytami drogowymi, a zachodnia część zalesiona.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomości zostaną nabyte bez obciążeń hipotecznych.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „GAMRAT - Nr 36”, uchwalonego przez Radę Miejską Jasła Uchwałą Nr XII/94/2003 z dnia 8 września 2003 roku, działki leżą w terenach oznaczonych symbolami 11KS (przystanek komunikacji publicznej), 12KS (stacja paliw) i 4P,S (tereny przemysłu, składów i baz, przy czym uzupełniającym przeznaczeniem terenu jest las o funkcji izolacyjnej).

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego z dnia 28.11.2019 r.]

 

Przetarg - załączniki

 

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Zdjęcia
bottom of page