top of page

Skład masy upadłości

Syndyk ustalił, że w październiku 2011 roku upadły wraz ze swoją małżonką darowali kilka przedstawiających sobą znaczną wartość nieruchomości swoim zstępnym. Darowano m.in. nieruchomości położone w Muszynie-Złockiem obejmujące m.in. Hotel „Klimek” z wyposażeniem, nieruchomość gruntową położoną w Krynicy-Zdroju z rozpoczęta budową hotelu oraz działkę o pow. 4,5 ha położoną w Szczawnicy.

Prawdopodobna łączna wartość tych nieruchomości przewyższa 20 mln złotych (wg wyceny biegłych).

Ponieważ jeszcze przed ogłoszeniem upadłości  wszczęto z powództwa  jednego z wierzycieli proces o uznanie tych darowizn za bezskuteczne, po ogłoszeniu upadłości syndyk przystąpił do tego procesu po stronie powodowej i domaga się uznania tych darowizn za bezskuteczne wobec masy upadłości, a więc wobec wszystkich wierzycieli. 

Proces ten toczy się przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu do sygn. akt I C 131/13. 

Z uwagi na znaczną dysproporcję pomiędzy długami upadłego a wartością majątku, który mu pozostał po dokonaniu darowizn powodzenie tego procesu ma zasadnicze znaczenie dla perspektyw zaspokojenia wierzytelności. Jeżeli bowiem czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub zostanie uznana za bezskuteczną, to co wskutek tej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości.

Wygranie tego procesu wymaga jednak wykazania, iż w chwili dokonywania tych darowizn Stanisław Klimek był niewypłacalny, albo że stał się niewypłacalny na skutek tych darowizn.

Stan niewypłacalności zachodzi, gdy dłużnik „nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych” (art. 11 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze).

W przypadku posiadania przez wierzycieli wiedzy o tym, że w październiku 2011 roku Stanisław Klimek miał już jakieś nieuregulowane i przeterminowane zobowiązania pieniężne, prosimy o kontakt z Biurem Syndyka

bottom of page