top of page

Informacje dla wierzycieli

Zasadniczym skutkiem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej jest to, że majątek stanowiący na dzień ogłoszenia upadłości własność upadłego staje się masą upadłości, która ma zostać sprzedana, a środki przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli.

Upadły traci zarząd swoim majątkiem, który przejmuje syndyk.

Syndyk spisuje, zabezpiecza i wycenia składniki masy upadłości, a następnie przystępuje do jej likwidacji przez sprzedaż nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz ściągnięcie lub zbycie wierzytelności.

Z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki jedynie do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, które jednak mogą być zaspokojone wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Celem postępowania upadłościowego jest możliwie jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli, a jeśli będzie to możliwe, również zachowanie przedsiębiorstwa upadłego.

Syndyk działa zatem w interesie wierzycieli i na ich rzecz, dążąc do maksymalnie korzystnego zbycia składników masy upadłości.

Zaspokojenie wierzycieli następuje na podstawie zatwierdzanych przez Sędziego Komisarza planów podziału według pierwszeństwa przewidzianego w przepisach ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (kategorie zaspokojenia z art. 342), przy czym odrębne zasady stosuje się przy podziale środków zyskanych ze zbycia praw majątkowych obciążonych rzeczowo (hipoteki, zastawy, przewłaszczenia), gdzie pierwszeństwo mają wierzyciele, na rzecz których ustanowiono takie zabezpieczenia.

bottom of page