Informacje dla wierzycieli

Zasadniczym skutkiem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej jest to, że majątek stanowiący na dzień ogłoszenia upadłości własność upadłego staje się masą upadłości, która ma zostać sprzedana, a środki przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli.

Upadły traci zarząd swoim majątkiem, który przejmuje syndyk.

Syndyk spisuje, zabezpiecza i wycenia składniki masy upadłości, a następnie przystępuje do jej likwidacji przez sprzedaż nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz ściągnięcie lub zbycie wierzytelności.

Z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki jedynie do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, które jednak mogą być zaspokojone wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Celem postępowania upadłościowego jest możliwie jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli, a jeśli będzie to możliwe, również zachowanie przedsiębiorstwa upadłego.

Syndyk działa zatem w interesie wierzycieli i na ich rzecz, dążąc do maksymalnie korzystnego zbycia składników masy upadłości.

Zaspokojenie wierzycieli następuje na podstawie zatwierdzanych przez Sędziego Komisarza planów podziału według pierwszeństwa przewidzianego w przepisach ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (kategorie zaspokojenia z art. 342), przy czym odrębne zasady stosuje się przy podziale środków zyskanych ze zbycia praw majątkowych obciążonych rzeczowo (hipoteki, zastawy, przewłaszczenia), gdzie pierwszeństwo mają wierzyciele, na rzecz których ustanowiono takie zabezpieczenia.