top of page

Lista wierzytelności

Złożona w dniu 10 lutego 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu lista wierzytelności obejmuje łącznie 206 wierzytelności, które są uznane w łącznej kwocie 39.985.572,15 zł.

W kategorii II zaspokojenia uznano 83 wierzytelności na łączną kwotę 1.264.988,74 zł. Są to wierzytelności byłych pracowników  upadłego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wierzytelność Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot świadczeń wypłaconych przez FGSP pracownikom upadłego po ogłoszeniu upadłości.

W kategorii III zaspokojenia uznano 6 wierzytelności na łączną kwotę 1.589.900,81 zł. Są to wierzytelności publicznoprawne, w tym z tytułu podatków i innych składek ZUS.

W kategorii IV zaspokojenia uznano 117 wierzytelności na łączną kwotę 36.897.997,02 zł. Są to pozostałe wierzytelności, głównie kontrahentów upadłego z odsetkami za ostatni rok przed  ogłoszeniem upadłości.

W kategorii V zaspokojenia uznano 34 wierzytelności na łączną kwotę 232.685,58 zł. Są to wierzytelności obejmujące głównie odsetki za okres wcześniejszy niż rok przed ogłoszeniem  upadłości.

Niektóre wierzytelności składają się z części kwalifikowanych w różnych kategoriach, stąd suma liczb wymienionych wyżej wierzytelności przewyższa łączną liczbą 206 pozycji listy wierzytelności.

178 wierzytelności zostało uznanych w kwocie zgłoszonej lub niższej od tej kwoty o maksymalnie 2%. Korekty dotyczyły przeważnie nieprawidłowo naliczonych odsetek i kosztów procesu lub egzekucji.

W przypadku 28 wierzytelności korekty były większe niż 2%, a tylko w przypadku 12 wierzytelności przekroczyły 20%.

Z listą wierzytelnościami i jej szczegółowymi zapisami dotyczącymi danego wierzyciela można się zapoznać w Sekretariacie  Sekcji Upadłościowej Wydziału Gospodarczego SR w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a (pokój 1-11)

Zatwierdzona przez Sędziego Komisarza lista wierzytelności jest podstawowym dokumentem postępowania upadłościowego określającym krąg wierzycieli i wysokość ich wierzytelności, a także kategorię zaspokojenia.

Wszystkie plany podziału sum uzyskanych z likwidacji będą miały charakter wykonawczy wobec zatwierdzonej listy wierzytelności.

Po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez Sędziego Komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet  przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.

bottom of page