top of page

Zgłoszenia wierzytelności

Wierzyciel chcący wziąć udział w postępowaniu upadłościowym, a więc również uczestniczyć w podziale środków pochodzących z likwidacji masy upadłości, musi zgłosić swoją wierzytelność w trybie określonym w art. 239-240 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

Obowiązku takiego nie mają jedynie wierzyciele ze stosunku pracy,a także wierzyciele posiadający zabezpieczenia rzeczowe na majątku upadłego. Te wierzytelności są ujmowane na liście wierzytelności z urzędu, natomiast naturalnie również mogą być zgłoszone.

Termin zgłoszenia wierzytelności wynika z daty publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w MSiG i w przypadku postępowania upadłościowego Stanisława Klimka upłynął w dniu 16 lipca 2013 r.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie jest możliwe i prowadzi do sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności, jednak może pociągać za sobą obciążenie spóźnionego wierzyciela kosztami publikacji ponownego obwieszczenia w MSiG, a nadto nie ma wpływu na wykonanie planów podziału sporządzonych przed zgłoszeniem spóźnionej wierzytelności.

bottom of page