top of page

Aktualności

Likwidacja masy upadłości w zakresie jej rzeczowych składników została praktycznie zakończona. W maju 2017 roku sprzedano nieruchomości w Łabowej, a na podstawie odrębnych planów podziału dla wierzycieli hipotecznych w listopadzie 2017 roku wypłacono środki tym wierzycielom. Ostatnim sprzedanym składnikiem masy upadłości była nieruchomość upadłego położona w Szczawniku, transakcja miała miejsce w grudniu 2017 roku. Plan podziału tych funduszy zostanie złożony w I kwartale 2018 roku.

W procesie toczącym się ze skargi pauliańskiej o stwierdzenie bezskuteczności darowizn dokonanych przez upadłego w październiku 2011 roku wciąż nie doszło do wydania wyroku. Powołani w sprawie biegli ds. wyceny nieruchomości stwierdzili, że wartość nieruchomości darowanych przewyższała 20,7 mln złotych, podczas gdy nieruchomości, które pozostały po tych darowiznach własnością upadłego, były warte niewiele ponad 900 tys. złotych. Wynika z tego, że z majątku St.Klimka na skutek darowizn ubyło – pod względem wartości - 95,8%, co w ocenie syndyka doprowadziło do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli.

Proces został jednak zawieszony w końcowej fazie postępowania dowodowego przed Sądem I instancji z uwagi na brak zarządu w jednej z pozwanych spółek. Powołany przez Sąd rejestrowy kurator czyni starania zmierzające do powołania zarządu.

Syndyk złożył w tej sytuacji wniosek o zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu przymusowego, gdyż w jego ocenie brak zarządu spółki, która sprawuje pieczę nad majątkiem którego dotyczy proces zagraża pogorszeniem stanu tego majątku. Wniosek ten został jednak przez Sąd I instancji oddalony, na które to postanowienie syndyk wniósł zażalenie.   

W postępowaniu upadłościowym zatwierdzono główną listę wierzytelności, natomiast nadal nie doszło do zatwierdzenia uzupełniającej listy wierzytelności., a to z powodu rozpoznawania przez Sędziego Komisarza sprzeciwów wierzycieli.

bottom of page