top of page
 • 09/2015
  W procesie toczącym się ze skargi pauliańskiej o stwierdzenie bezskuteczności darowizn dokonanych przez upadłego w październiku 2011 roku wciąż nie doszło do wydania wyroku. Na skutek zastrzeżeń do wydanych przez biegłego opinii Sąd postanowieniem z 03.09.2015 r. powołał dwóch nowych biegłych dla wyceny nieruchomości darowanych przez upadłego i tych, które są składnikiem masy upadłości. Biegli mają 3 miesiące na wydanie opinii. Z tych względów wyroku w I instancji można się spodziewać nie wcześniej, niż w I połowie 2016 roku. Nadal nie doszło do zatwierdzenia listy wierzytelności., a to z powodu rozpoznawania przez Sędziego Komisarza sprzeciwu wierzyciela, któremu syndyk częściowo odmówił uznania wierzytelności; rozpoznania tego sprzeciwu można się spodziewać do końca 2015 roku. Syndyk złożył ponadto uzupełniającą listę wierzytelności, obejmującą te zgłoszenia dokonane po terminie, które zostały już zweryfikowane. Nie ma na razie istotnych postępów z zakresie likwidacji masy upadłości co do nieruchomości – a to z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości upadłego położonych w Łabowej i Szczawniku na warunkach dotąd oferowanych. Syndyk uzyskał już zgodę na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego położonej w Łabowej, natomiast po dwóch nieskutecznych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczawniku Sądzia Komisarz zdecyduje o wyznaczeniu III przetargu lub zezwoleniu na sprzedaż także tej nieruchomości z wolnej ręki. Nieruchomości te będą już obecnie oferowane znacznie poniżej wartości oszacowania i można liczyć na to, że tym razem uda się znaleźć na nie nabywców. Szczegółowe informacje o oferowanych do sprzedaży składnikach masy upadłości można znaleźć w zakładce Sprzedaż masy upadłości.
 • 11/2014
  W kluczowym dla perspektyw zaspokojenia wierzycieli procesie toczącym się ze skargi pauliańskiej o stwierdzenie bezskuteczności darowizn dokonanych przez upadłego w październiku 2011 roku wciąż nie doszło do wydania wyroku. Obecnie biegły sądowy uzupełnia opinię co do wyceny nieruchomości darowanych przez upadłego. Do przesłuchania pozostało dwóch świadków. Zakończenie postępowania choćby w I instancji do końca roku 2014 wydaje się jednak mało prawdopodobne. Nie doszło jeszcze do zatwierdzenia listy wierzytelności. Spośród trzech złożonych sprzeciwów dwa zostały już rozpoznane, natomiast jeden jest w trakcie rozpoznawania – konieczne okazało się sięgnięcie do akt innego postępowania. Syndyk otrzymał kilka dalszych zgłoszeń wierzytelności, które są obecnie w trakcie weryfikacji i zostaną umieszczone na uzupełniającej liście wierzytelności, która powinna zostać złożona w listopadzie 2014 r. Postępuje likwidacja masy upadłości. Syndyk uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego położonej w Łabowej, natomiast termin rozstrzygnięcia I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczawniku ustalono na 19.12.2014 r. Znaczna część rzeczy ruchomych objętych spisem inwentarza została wyłączona z masy upadłości na mocy postanowień Sędziego Komisarza z uwagi na wykazanie, że rzeczy te (niektóre maszyny budowlane i niektóre samochody) nie stanowią własności upadłego, a należą do firm leasingowych. Kolejną grupę pojazdów i urządzeń przejął jeden z banków – wierzycieli, posiadający zabezpieczenie swojej wierzytelności w postaci zastawów rejestrowych na tych rzeczach, który miał prawo wyboru takiego trybu zaspokojenia. Wartość przejętych rzeczy zostanie zaliczona akonto zaspokojenia tego wierzyciela. Pozostałe rzeczy ruchome są sukcesywne przez syndyka sprzedawane i prawdopodobnie do końca roku uda się zbyć je wszystkie, poza meblami i sprzętami biurowymi, które są na razie niezbędne w biurze syndyka w Nowym Sączu. Szczegółowe informacje o oferowanych do sprzedaży składnikach masy upadłości w zakładce Sprzedaż masy upadłości.
 • 02/2014
  - Biuro Syndyka przeniosło się do lokalu znajdującego się na ul. Sienkiewicza 25/2 w Nowym Sączu. - W dniu 10 lutego 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu złożona została lista wierzytelności. Lista obejmuje łącznie 206 wierzytelności które są uznane w łącznej kwocie 39.985.572,15 zł. Dalsze informacje można znaleźć w zakładce Lista wierzytelności. - W procesie ze skargi pauliańskiej na rozprawie w dniu 3 lutego 2014 r. Sąd dopuścił dowody z dokumentów i przesłuchania czterech świadków – które to przesłuchanie powinno się odbyć na kolejnej rozprawie w dniu 31.03.2014 r. Sąd dopuścił również dowód z opinii biegłego dla wyceny darowanych przez upadłego nieruchomości.
 • 01/2014
  - Na przełomie roku Biuro Syndyka przenosi się z dotychczasowej lokalizacji w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 174 do położonego również w Nowym Sączu lokalu przy ul. Sienkiewicza 25/2. - Na ukończeniu są prace nad listą wierzytelności. Zakończono już weryfikację księgową zgłoszeń wierzytelności oraz wyliczenie wierzytelności wpisywanych na listę z urzędu. Na chwile obecną na liście znajduje się 206 pozycji, przy czym suma zgłoszonych i wpisanych z urzędu wierzytelności przekracza 70,7 mln złotych. - Kilkanaście zgłoszeń wymaga wnikliwej oceny merytorycznej i taka ocena jest w tej chwili dokonywana. W najbliższych tygodniach – najprawdopodobniej w styczniu 2014 r. lista zostanie złożona w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. - Kolejna rozprawa w procesie ze skargi paulińskiej (vide zakładka SKARGA PAULIAŃSKA) odbędzie się w dniu 3 lutego 2013 r. - Syndyk zlecił w oparciu o zgodę Sędziego Komisarza wycenę składników masy upadłości, co poprzedzać będzie ich sprzedaż. Informacje o przetargach lub ofertach do sprzedaży z wolnej ręki będą pojawiać się na bieżąco w zakładce SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI. - Syndyk zlecił w oparciu o zgodę Sędziego Komisarza dokonanie sprawdzenia robót wykonywanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości na rzecz dwóch inwestorów w celu oceny, czy po stronie upadłego nie powstały wierzytelności o zapłatę za wykonaną część robót. Wyniki tej oceny będą znane w styczniu 2014 r. - Część składników masy upadłości znajdujących się na miejscu wykonywania ostatniego zlecenia przez PU Ekomeks została przez syndyka odpłatnie wydzierżawiona, dzięki czemu bieżące koszty postępowania upadłościowego nie muszą być pokrywane ze środków pochodzących z likwidacji masy upadłości. - Dzierżawca zatrudnił również zdecydowaną większość dotychczasowych pracowników PU Ekomeks, którzy zyskali w ten sposób możliwość kontynuacji pracy zarobkowej, a jednocześnie ich wynagrodzenia przestały obciążać koszty postępowania upadłościowego. - Na wniosek Syndyka Wojewódzki Urząd Pracy – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazał ponad 223 tys. złotych na zaspokojenie niewypłaconych świadczeń pracowniczych. Środki te zostały niezwłocznie wypłacone przez Syndyka pracownikom. Te świadczenia pracownicze, których z uwagi na obowiązujące przepisy prawa nie można było zaspokoić ze środków FGŚP, zostaną umieszczone z urzędu na liście wierzytelności.
bottom of page