Zaproszenie do składania ofert

 

Syndyk spółki DEK sp. z o.o. sp.k. w Chrzanowie w upadłości zaprasza do składania ofert nabycia w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 115/20 toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości rzeczy ruchomych objętych spisem inwentarza w pozycjach 4.8 – 4.68 obejmujących m.in. samochody osobowe, samochody ciężarowe, przyczepy, koparki oraz inne maszyny i urządzenia.

Szczegółowe zestawienie oferowanych składników majątkowych wraz z ich wartością oszacowania znajduje się w tym pliku PDF.

 

Pisemne oferty z proponowaną ceną nie niższą niż 50% wartości oszacowania przy czym co do poz. 19 nie niższą niż 16.300 zł netto, a co do poz. 31 nie niższą niż 103.000 zł netto powinny być przesyłane na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz lub pocztą elektroniczną na adres nowysacz@syndyksprzeda.com w terminie jednego miesiąca (data wpływu) od publikacji tego ogłoszenia, która nastąpiła 16 kwietnia 2021 r.

W sprawie informacji o oferowanych do sprzedaży składnikach masy upadłości, w tym uzgodnienia ich oględzin należy się kontaktować na wskazany wyżej adres email.