NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE W JAŚLE

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk spółki IWOPOL sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Jaśle ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż należących do upadłego składników masy upadłości znajdujących się na terenie miasta Jasła, w tym w części na terenie dawnej Rafinerii Jasło. Do sprzedaży oferowane są:

  • a) Zorganizowana część przedsiębiorstwa, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 1062/64 w Jaśle o pow. 2,2415 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1J/00066755/9 wraz z prawem własności usytuowanych na tej działce budynków, budowli i urządzeń (poz. 2 spisu inwentarza) oraz z prawem własności maszyn i urządzeń opisanych w poz. 8-125 spisu inwentarza w cenie wywoławczej 2.157.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.

  • b) Zorganizowana część przedsiębiorstwa, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 1062/27 w Jaśle o pow. 0,4024 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1J/00066755/9 wraz z prawem własności usytuowanych na tej działce budynków, budowli i urządzeń (poz. 4 spisu inwentarza) oraz z prawem własności maszyn i urządzeń opisanych w poz. 126-185 spisu inwentarza w cenie wywoławczej 890.000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

  • c) Zorganizowana część przedsiębiorstwa, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 1062/28 w Jaśle o pow. 0,0688 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1J/00066755/9 (poz. 5 spisu inwentarza) wraz z prawem własności zbiorników magazynowych opisanych w poz. 186-187 spisu inwentarza w cenie wywoławczej 83.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.

  • d) Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1062/62 w Jaśle o pow. 0,6266 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1J/00066755/9 (poz. 3 spisu inwentarza) – SPRZEDANE

  • e) Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, objętych księgą wieczystą nr KS1J/00069809/4 (nr ewidencyjny 3/98, pow. 0,1450 ha) oraz KS1J/00070588/8 (nr ewidencyjny 3/106, pow. 0,1680 ha), zabudowanych wiatą przystanku autobusowego (poz. 6 spisu inwentarza) w cenie wywoławczej 103.000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych) netto.

 

Z informacjami na temat składnika masy upadłości wskazanym pod literą e) można zapoznać się pod tym linkiem

 

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz. Oferty powinny dotyczyć jednego lub kilku opisanych wyżej składników, przy czym na każdy ze składników opisanych podpunktami a, b, c, d i e powinna być złożona oddzielna oferta.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto tego składnika masy, którego dotyczy oferta musi nastąpić także do dnia 7 czerwca 2021 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert dotyczących danego składnika masy upadłości, syndyk przeprowadzi aukcję na warunkach opisanych w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.

Zapoznanie się z operatem szacunkowym oraz oględziny działek wraz z zabudowaniami wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832

 

Informacje o nieruchomościach – podpunkty a, b, c i d

Działki ewidencyjne nr 1062/64, 1062/27, 1062/28 i 1062/62 położone są w obrębie ewidencyjnym nr 14 Niegłowice w Jaśle na terenie dawnego obszaru przemysłowego Rafinerii Jasło, przy czym działki nr 1062/62 i 1062/64 ulokowane są w południowo-zachodniej części kompleksu przemysłowego, a działki nr 1062/27 i 1062/28 w północno-zachodniej jego części. Wszystkie objęte są księgą wieczystą o numerze KS1J/00066755/9. Stanowią własność Skarbu Państwa, a Iwopol sp. z o.o. w upadłości pozostaje ich wieczystym użytkownikiem.

Dojazd i dojście do działek są zapewnione przez bramę główną od strony ulicy 3 Maja (Droga Krajowa nr 28) oraz bramą pomocniczą od ulicy Niegłowickiej w oparciu o wpisane w księdze wieczystej służebności przejazdu i przechodu. Do działki nr 1062/64 doprowadzona jest bocznica kolejowa, łącząca się z linią kolejową nr 108 relacji Stróże-Krościenko.

Trzy działki są w pełni uzbrojone w sieci doprowadzające niezbędne media, zaś niezabudowana działka nr 1062/62 jedynie w sieć wodociągową, choć sąsiaduje z w pełni uzbrojoną działką nr 1062/64.

Działka nr 1062/62 o powierzchni 0,6266 ha ma kształt zbliżony do trójkąta. Teren jest płaski i częściowo utwardzony płytami drogowymi. Działka pozostaje niezabudowana.

Działka nr 1062/64 o powierzchni 2,2415 ha jest nieregularnego kształtu. Niezabudowane fragmenty leżą w jej zachodniej części, zaś reszta jest zabudowana obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 2664,15 m2. Działka jest podłączona rurociągiem do działającej w ramach kompleksu przemysłowego oczyszczalni ścieków chemicznych. Na działce znajdują się urządzenia, ujęte w spisie inwentarza pod pozycjami 8-125.

Działka nr 1062/27 o powierzchni 0,4024 ha o kształcie prostokątnym jest zabudowana kilkoma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1096,84 m2 i częściowo utwardzona nawierzchnią asfaltową w pogorszonym stanie technicznym. Na działce znajdują się urządzenia, ujęte w spisie inwentarza pod pozycjami 126-185.

Działka nr 1062/28 o powierzchni 0,0688 ha ma kształt prostokąta, a na jej obszarze położone są zbiorniki wraz z tacą przeciwrozlewczą, ujęte w spisie inwentarza pod pozycjami 186-187.

Wyciąg ze spisu inwentarza, w którym wyszczególniono sprzedawane działki wraz z wartościami oszacowania oraz znajdujące się na działkach rzeczy ruchome wraz z wartościami oszacowania.

Zbiorcze zestawienie wartości z wyszczególnieniem znajdujących się na poszczególnych działkach budynków i infrastruktury wraz z wartościami oszacowania.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomości zostaną nabyte bez obciążeń hipotecznych. Jednocześnie działki obciążone są szeregiem ujawnionych w księdze wieczystej służebności przesyłu, które, zgodnie z art. 313 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, pozostają w mocy po dokonaniu sprzedaży.

 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „RAFINERIA - Nr 33” zatwierdzonego Uchwałą Nr LVI/523/2002 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 września 2002 roku, wszystkie działki leżą w obszarach oznaczonych symbolem 1 PI z podstawowym przeznaczeniem pod przemysł i produkcję. Na terenach tych dopuszcza się:

  • budowę nowych obiektów związanych z funkcją podstawową,

  • lokalizację terenów składowych związanych z prowadzoną produkcją i działalnością usługową;

  • lokalizację dróg dojazdowych, odcinków linii kolejowych i placów manewrowych dla obsługi terenu;

  • lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

  • lokalizację zieleni urządzonej i małej architektury.

Przedmiotowe działki nie leżą w terenach zdegradowanych i terenach wymagających rewitalizacji określonych Uchwałą NR XXIV/218/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego z dnia 29.11.2019 r. oraz oszacowania wartości ruchomości i środków trwałych rzeczoznawcy uprawnionego do wyceny maszyn i urządzeń Wiesława Kozłowskiego oraz rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego z dnia 20.11.2019 r.]

 

Przetarg - załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

 
Działki w serwisie Geoportal
Działki w serwisie Geoportal

press to zoom
Działka nr 1062/64
Działka nr 1062/64

press to zoom
Działka nr 1062/62
Działka nr 1062/62

press to zoom
Działki w serwisie Geoportal
Działki w serwisie Geoportal

press to zoom
1/16