top of page

NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE W JAŚLE

II przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk spółki IWOPOL sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Jaśle ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż należących do upadłego składników masy upadłości znajdujących się na terenie miasta Jasła, w tym w części na terenie dawnej Rafinerii Jasło. Do sprzedaży oferowane są:

 1. Oferowane do nabycia łącznie nieruchomości położone w Jaśle na terenie dawnej Rafinerii Jasło obejmujące grunty wraz z zabudowaniami oraz prawem własności maszyn i urządzeń:

  • prawo wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 1062/64 w Jaśle o pow. 2,2415 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1J/00066755/9 wraz z prawem własności usytuowanych na tej działce budynków, budowli i urządzeń (poz. 2 spisu inwentarza) oraz z prawem własności maszyn i urządzeń opisanych w poz. 8-125 spisu inwentarza,

  • prawo wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 1062/27 w Jaśle o pow. 0,4024 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1J/00066755/9 wraz z prawem własności usytuowanych na tej działce budynków, budowli i urządzeń (poz. 4 spisu inwentarza) oraz z prawem własności maszyn i urządzeń opisanych w poz. 126-185 spisu inwentarza,

  • prawo wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 1062/28 w Jaśle o pow. 0,0688 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1J/00066755/9 (poz. 5 spisu inwentarza) wraz z prawem własności zbiorników magazynowych opisanych w poz. 186-187 spisu inwentarza;

 2. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, objętych księgą wieczystą nr KS1J/00069809/4 (nr ewidencyjny 3/98, pow. 0,1450 ha) oraz KS1J/00070588/8 (nr ewidencyjny 3/106, pow. 0,1680 ha), zabudowanych wiatą przystanku autobusowego (poz. 6 spisu inwentarza).

 

Cena wywoławcze wynoszą:

 • za składniki opisane w pkt a – 1.510.000 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy złotych),

 • za składniki opisane w pkt b – 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto tego składnika masy, którego dotyczy oferta musi nastąpić także do dnia 14 kwietnia 2022 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert dotyczących danego składnika masy upadłości, syndyk przeprowadzi aukcję na warunkach opisanych w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.

Zapoznanie się z operatem szacunkowym oraz oględziny działek wraz z zabudowaniami wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832

 

Informacje o nieruchomościach z podpunktu a

Działki ewidencyjne nr 1062/64, 1062/27 i 1062/28 położone są w obrębie ewidencyjnym nr 14 Niegłowice w Jaśle na terenie dawnego obszaru przemysłowego Rafinerii Jasło, przy czym działka nr 1062/64 ulokowana jest w południowo-zachodniej części kompleksu przemysłowego, a działki nr 1062/27 i 1062/28 w północno-zachodniej jego części. Wszystkie objęte są księgą wieczystą o numerze KS1J/00066755/9. Stanowią własność Skarbu Państwa, a Iwopol sp. z o.o. w upadłości pozostaje ich wieczystym użytkownikiem.

Dojazd i dojście do działek są zapewnione przez bramę główną od strony ulicy 3 Maja (Droga Krajowa nr 28) oraz bramą pomocniczą od ulicy Niegłowickiej w oparciu o wpisane w księdze wieczystej służebności przejazdu i przechodu. Do działki nr 1062/64 doprowadzona jest bocznica kolejowa, łącząca się z linią kolejową nr 108 relacji Stróże-Krościenko.

Wszystkie trzy działki są w pełni uzbrojone w sieci doprowadzające niezbędne media.

Działka nr 1062/64 o powierzchni 2,2415 ha jest nieregularnego kształtu. Niezabudowane fragmenty leżą w jej zachodniej części, zaś reszta jest zabudowana obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 2664,15 m2. Działka jest podłączona rurociągiem do działającej w ramach kompleksu przemysłowego oczyszczalni ścieków chemicznych. Na działce znajdują się urządzenia, ujęte w spisie inwentarza pod pozycjami 8-125.

Działka nr 1062/27 o powierzchni 0,4024 ha o kształcie prostokątnym jest zabudowana kilkoma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1096,84 m2 i częściowo utwardzona nawierzchnią asfaltową w pogorszonym stanie technicznym. Na działce znajdują się urządzenia, ujęte w spisie inwentarza pod pozycjami 126-185.

Działka nr 1062/28 o powierzchni 0,0688 ha ma kształt prostokąta, a na jej obszarze położone są zbiorniki wraz z tacą przeciwrozlewczą, ujęte w spisie inwentarza pod pozycjami 186-187.

Wyciąg ze spisu inwentarza, w którym wyszczególniono sprzedawane działki wraz z wartościami oszacowania oraz znajdujące się na działkach rzeczy ruchome wraz z wartościami oszacowania.

Zbiorcze zestawienie wartości z wyszczególnieniem znajdujących się na poszczególnych działkach budynków i infrastruktury wraz z wartościami oszacowania.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomości zostaną nabyte bez obciążeń hipotecznych. Jednocześnie działki obciążone są szeregiem ujawnionych w księdze wieczystej służebności przesyłu, które, zgodnie z art. 313 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, pozostają w mocy po dokonaniu sprzedaży.

 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „RAFINERIA - Nr 33” zatwierdzonego Uchwałą Nr LVI/523/2002 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 września 2002 roku, wszystkie działki leżą w obszarach oznaczonych symbolem 1 PI z podstawowym przeznaczeniem pod przemysł i produkcję. Na terenach tych dopuszcza się:

 • budowę nowych obiektów związanych z funkcją podstawową,

 • lokalizację terenów składowych związanych z prowadzoną produkcją i działalnością usługową;

 • lokalizację dróg dojazdowych, odcinków linii kolejowych i placów manewrowych dla obsługi terenu;

 • lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 • lokalizację zieleni urządzonej i małej architektury.

Przedmiotowe działki nie leżą w terenach zdegradowanych i terenach wymagających rewitalizacji określonych Uchwałą NR XXIV/218/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego z dnia 29.11.2019 r. oraz oszacowania wartości ruchomości i środków trwałych rzeczoznawcy uprawnionego do wyceny maszyn i urządzeń Wiesława Kozłowskiego oraz rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego z dnia 20.11.2019 r.]

Informacje o nieruchomościach z podpunktu b

Przedmiotem sprzedaży są działki ewidencyjne nr 3/92 (objęta księgą wieczystą o numerze KS1J/00069809/4) i 3/106 (objęta księgą wieczystą o numerze KS1J/00070588/8), położone w obrębie ewidencyjnym nr 18 Gamrat w Jaśle przy ul. Mickiewicza (droga powiatowa), z której posiadają bezpośredni wjazd. Współrzędne geograficzne dla działek to: 49.768954 N, 21.413928 E. Ich łączna powierzchnia wynosi 0,3130 ha. Obydwie są uzbrojone w sieci wodociągową, gazową, elektryczną i kanalizacyjną. Działki stanowią własność Skarbu Państwa, a Iwopol sp. z o.o. pozostaje ich wieczystym użytkownikiem.

Działka nr 3/92 ma powierzchnię 0,1450 ha i regularny kształt. Znajdują się na niej pozostałości po zakładowej stacji paliw, w tym dwa budynki magazynowe w pogorszonym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 46,4 m2 i 7,5 m2. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega rurociąg, częściowo ułożony w wykopie, a w części na estakadzie, jednak brak wpisu obciążenia w dziale III księgi wieczystej. Teren działki jest w znacznej mierze zalesiony, a fragmentarycznie utwardzony nawierzchnią asfaltową.

 

Działka nr 3/106 ma powierzchnię 0,1680 ha i kształt prostokątny. We wschodniej części usytuowana jest wiata przystanku autobusowego wraz z zatoką i chodnikiem. Wiata nie należy do miasta, lecz pozostaje własnością właściciela działki, przy czym w dziale III księgi wieczystej brak wpisu obciążenia. Fragment terenu jest utwardzony płytami drogowymi, a zachodnia część zalesiona.

 

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomości zostaną nabyte bez obciążeń hipotecznych.

 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „GAMRAT - Nr 36”, uchwalonego przez Radę Miejską Jasła Uchwałą Nr XII/94/2003 z dnia 8 września 2003 roku, działki leżą w terenach oznaczonych symbolami 11KS (przystanek komunikacji publicznej), 12KS (stacja paliw) i 4P,S (tereny przemysłu, składów i baz, przy czym uzupełniającym przeznaczeniem terenu jest las o funkcji izolacyjnej).

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego z dnia 28.11.2019 r.]

 

Przetarg - załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Zdjęcia
przetargrozstrzygniety.png
bottom of page