top of page

DOM W CENTRUM

MIECHOWA 

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Bracka 6/12,

31-005 Kraków

Syndyk w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 593/20/S Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości położonej w Miechowie przy ul. Kilińskiego 12B, stanowiącej działki ewidencyjne nr: 1564/6, 1564/7, 1564/9 – obr. Miechów - o łącznej powierzchni 0,0375 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 108,14 m2 oraz wolnostojącym garażem o powierzchni użytkowej 20,72 m2, objętej księgą wieczystą KR1M/00034737/4.

Cena wywoławcza wynosi 404.000,00 zł (słownie: czterysta cztery tysiące złotych).

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, a wpłata wadium, które wynosi 40.000,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych) musi nastąpić także do dnia 14 stycznia 2021 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu. Złożenie oferty osobiście w biurze będzie możliwe po uprzednim umówieniu się przez wskazany poniżej numer telefonu.

Uwaga - nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium - nowy numer jest uwidoczniony w dostępnym poniżej zaktualizowanym regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

Dom obecnie nie jest zamieszkały, oględziny wymagają wcześniejszego umówienia. Termin oględzin zostanie ustalony w razie potrzeby i zainteresowania potencjalnych oferentów.

W sprawie oględzin lub zapoznania się z operatem szacunkowym prosimy o kontakt mailowy na adres j.wojakowicz@syndyksprzeda.com lub kontakt telefoniczny 792191748.

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1564/6, 1564/7 i 1564/9 o powierzchni 0,0375 ha, położonej w Miechowie przy ul. Kilińskiego 12B, objętej księgą wieczystą nr KR1M/00034737/4.

Nieruchomość położona jest w centrum Miechowa, w odległości zaledwie 200 metrów od Rynku. Około 1,5 km na wschód przebiega droga krajowa nr 7. Dystans od granic administracyjnych Krakowa wynosi około 35 km. W okolicy przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, liczne są też lokale usługowo-handlowe.

Działka nr 1564/6 zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 108,14 m2. Wejście do niego jest po schodach od ulicy Kilińskiego. Jest to dom parterowy, niepodpiwniczony, południową ścianą przylegający do budynku sąsiedniego. Wzniesiony w latach 20-tych XX wieku, jednak gruntownie wyremontowany w latach 2008-2009. W 2017 roku przeprowadzono kolejny remont, a w 2019 roku wymieniono pokrycie dachowe na blachę trapezową i zamontowano 6 okien dachowych, co daje możliwość wykończenia poddasza do celów użytkowych. Dom jest ocieplony styropianem. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: przedpokój, kuchnia, łazienka, cztery pokoje, garderoba i kotłownia. Z tyłu jest ogródek z zadaszonym tarasem.

Przedmiotowa nieruchomość uzbrojona jest w sieci elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. W kotłowni znajdują się kocioł na pellet 5. klasy oraz bojler elektryczny.

Na działce nr 1564/7 posadowiono wolnostojący garaż o powierzchni użytkowej 20,72 m2. Jest to budynek murowany, kryty blachą, z uchylną bramą, kanałem samochodowym i instalacją elektryczną. Działka nr 1564/9 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do garażu od strony ulicy Skorupki.

Dom od niedawna pozostaje niezamieszkały.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Zgodnie z treścią księgi wieczystej każdoczesnemu właścicielowi działki nr 1564/3 (aktualnie działki nr 1564/6 i 1564/7) przysługuje służebność gruntowa w postaci prawa przejazdu, przechodu i przegonu pasem szerokości 3 metry południowym krańcem działki nr 1564/4 (aktualnie działki nr 1564/8 i 1564/9). W istocie działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone służebnością.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXI/481/2017 rady miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym S.MU.11, czyli terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dom mieszkalny posadowiony na działce nr 1564/6 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr 6, wobec czego objęty jest ochroną konserwatorską.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Pawła Płonki z dnia 1.03.2021 r. oraz uzupełnienia do operatu z dnia 9.09.2021 r.]

Przetarg – załączniki

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: j.wojakowicz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 792191748.

Galeria

Zdjęcia
sprzedane.png
bottom of page