top of page

ZABUDOWANA DZIAŁKA

W LUSINIE K. KRAKOWA 

Przetarg pisemny

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk masy upadłości

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 244/260 prawa własności nieruchomości położonej w Lusinie (gmina Mogilany, powiat krakowski).

Cena wywoławcza w przetargu wynosi 1.084.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz.

Wpłata wadium, które wynosi 108.000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych) musi nastąpić także do dnia 31 maja 2021 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.

Zapoznanie się z operatem szacunkowym oraz oględziny działki wraz z budynkami wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest wynoszący 244/260 udział w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjna nr 218/30, obręb 0008 o powierzchni 26000 m2 (2,6 ha), zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym z przylegającą częścią gospodarczo-magazynową, położonej przy ul. Zdrojowej 4 w miejscowości Lusina, gmina Mogilany, powiat krakowski, objętej księgą wieczystą nr KR3I/00014325/7.

Działka umiejscowiona jest w odległości 11 km od centrum Krakowa. Okoliczne tereny cechuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane, rolne i zielone. Położenie przedmiotowej nieruchomości jest korzystne. Posiada ona bezpośredni dojazd z drogi publicznej, tj. ulicy Zdrojowej oraz poprzez udział w wewnętrznej drodze dojazdowej stanowiącej działkę nr 218/4. Rejon lokalizacji uzbrojony jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, wodociągową, gazową, teletechniczną.

Ukształtowanie terenu działki jest płaskie, a jej kształt nieregularny. Ogrodzona częściowo. Dostępne są instalacje: wodna, kanalizacyjna (szambo), elektryczna i gazowa.

Przedmiotowa nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego jako zespół dworski: dwór, spichlerz, park, A-464 z 16.02.1981 oraz A-488 z 27.03.1984 [nr rejestru: A-590/M], leży w pośredniej strefie ochrony konserwatorskiej.

Łączna powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku wynosi 463,15 m2. Dzieli się ona na cztery części.

  • Część A ma powierzchnię 172,03 m2 i składa się z przedpokoju, kuchni, korytarza, trzech pokoi oraz części biurowej z przedpokojem i pomieszczeniami sanitarnymi (79,30 m2). Ogrzewana centralnie na paliwo gazowe i stałe.

  • Część B o powierzchni 121,78 m2 składa się z holu, kuchni, salonu, łazienka, wc, dwa przedpokoje i trzy pokoje. Centralnego ogrzewania brak, jest kominek oraz ogrzewanie elektryczne.

  • Część C to kuchnia, łazienka, dwa przedpokoje i dwa pokoje o łącznej powierzchni 74,95 m2. Centralne ogrzewanie na paliwo gazowe.

  • Część D o powierzchni 94,39 m2 w stanie niewykończonym, bez ogrzewania.

Do części mieszkalnej przylega część gospodarczo-magazynowa o łącznej powierzchni użytkowej 362,02 m2.

W budynkach mieszkalnych zamieszkuje upadły wraz ze swoją rodziną.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Jednak, zgodnie z działem III księgi wieczystej, jest ona obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przeprowadzenia instalacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej. Prawo to pozostanie w mocy po sprzedaży (art. 313 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe).

Przeznaczenie działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany jest zróżnicowane (uchwały Rady Gminy Mogilany nr XXX/271/2006 z dnia 20.02.2006 r. oraz XXXV/312/2006 z dnia 3.08.2006 r.):

  • około 2700 m2 w terenie oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie ochrony archeologicznej,

  • około 4700 m2 w terenie oznaczonym symbolem R1 – tereny gruntów rolnych,

  • około 13200 m2 w terenie oznaczonym symbolem ZN – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych oraz w terenie oznaczonym symbolem WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

  • około 5400 m2 w terenie oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni parkowej ze strefą ochrony konserwatorskiej.

Szacowana wartość rynkowa udziału 244/260 prawa własności nieruchomości wynosi 1.445.000,00 zł, zaś dla sprzedaży wymuszonej 1.084.000,00 zł.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Magdaleny Ślufarskiej z dnia 27.05.2020 r.]

 

Przetarg – załączniki

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page