top of page

 

 

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

DZIAŁKA W SAMYM CENTRUM MIASTA - DĘBICA

Lokalizacja stwarzająca dogodne warunki do inwestycji

 

Syndyk

DROS sp. z o.o. w Dębicy w upadłości likwidacyjnej

 

ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego położonej w Dębicy, objętej księgą wieczystą RZ1D/00089627/5 stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 588/1 obręb 4 ul. Piasek o powierzchni 718 m2, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Mirosława Kusek z dnia 11.02.2016 r.  Cena wywoławcza wynosi 102.055 zł brutto i zawiera w sobie podatek VAT w kwocie 19.083 zł. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w art. 701 – art. 705 kodeksu cywilnego. Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2016 r. w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno podając sygnaturę akt V GUp 50/15.

Oferty winny spełniać warunki formalne opisane w regulaminie przetargu, który jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w) oraz na stronie www.syndyksprzeda.com.

 

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Dębicy. Wartość rynkowa nieruchomości 82 972 zł.

Informacje o działce;

Działka gruntowa niezabudowana o powierzchni 718m2, o przeznaczeniu w studium pod zabudowę usługowo- mieszkaniową i częściowo ulice zbiorcze. Kształt działki nieregularny, wydłużony zbliżony do trójkąta o ściętych bokach, teren płaski. Działka porośnięta trawą oraz kilkoma drzewami wierzby, nie posiadającymi wartości gospodarczych. Dojazd do nieruchomości odbywa się z dróg gminnych, do których działka posiada bezpośredni dostęp. Adres nieruchomości dz.ew.588/1,obręb 4, ul. Piaski; Miasto Dębica. Działka nie jest ogrodzona.

 

Instalacje:
 

Na działce znajduje się sieć wodociągowa. W otoczeniu od 5 do 30 metrów znajdują się sieci infrastruktury technicznej; energia elektryczna, gazociąg i kanalizacja.

 
Dane geodezyjne:
 

Dz.ew.588/1,obręb 4

GPS; 50.2.56.2 N, 21.24

 

Stan prawny nieruchomości:
 

Stan prawny nieruchomości został uregulowany w księdze wieczystej nr RZ1D/00089627/5 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dębicy. Stan prawny określono na podstawie odpisu z przedmiotowej księgi wieczystej, z dnia 18.01.2016 r.

Dział I – oznaczenie nieruchomości:

Województwo podkarpackie, Powiat Dębicki, Miasto Dębica, obręb 4, działka nr 588/1 o powierzchni 0,0718 ha, sposób korzystania: B- tereny mieszkaniowe

Dział I - spis praw związanych z własnością:

Brak wpisów.

Dział II – własność:

„Dros” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dębicy,

REGON 180242769.

Dział III – ciężary i ograniczenia:

Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością

Zakaz zbywania lub obciążania (w tym także ustanawiania najmu, dzierżawy, służebności, hipoteki lub innych praw do korzystania z nieruchomości lub obciążających prawo własności) w związku z toczącym się postępowaniem o uzgodnienie treści księgi wieczystej na rzecz EUROBUD Chajewscy Sp. j. w Stargardzie Gdańskim.

Dział IV – hipoteki:

Hipoteka przymusowa w kwocie 700.000,00 zł na rzecz EUROBUD Chajewscy Sp. j.

z siedzibą w Stargardzie Gdańskim.

W dziale III KW występuje wzmianka nr Dz .KW RZ1D/12337/15/1, z dnia 2015-12-22

z godz: 13.44. Treści wzmianki nie badano.


Zbycie przez syndyka nieruchomości w toku postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wykreślenie praw i roszczeń osobistych (art. 313 ust. 2 prawo upadłościowe i naprawcze). Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym również podatkowe, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

Oznaczenie nieruchomości wg Rejestru Gruntów:
 

Województwo: podkarpackie

Powiat: dębicki

Jednostka ewidencyjna: 180301_1 Dębica

Obręb: 4

Właściciel: Osoba fizyczna, udział 1/1.19.43 E

Mapa    

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Dębica - 2010” nieruchomość leży w terenie opisanym:

UM1 „obszar usługowo-mieszkaniowy położony w centralnej części śródmieścia, który

ma pełnić funkcję głównego ośrodka usługowego miasta z towarzyszącą zabudową

mieszkaniową, gdzie pierwszeństwo lokalizacji winny mieć usługi centro twórcze

i obiekty administracji” oraz

KZ8 „ulice zbiorcze stanowiące główne relacje miejskie zapewniające dogodne

powiązania komunikacyjne zarówno między poszczególnymi obszarami miasta jak

i zewnętrznym układem drogowym uzupełnionym planowaną autostradą” (KZ8-

nowoprojektowana ulica łącząca ulicę Głowackiego z obwodnicą śródmiejską KZ3).

Dodatkowo przedmiotowy teren znajduje się na obszarze z zabytkowymi elementami

miasta XIX w. leżąc w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Załącznik - warunki przetargu

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno jak również na skrzynkę poczty elektronicznej kancelaria@helinski.net.

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr telefonu 134364391. 

Zdjęcia
bottom of page