ZAKŁAD RAFINERYJNY 

- JASŁO

21 budynków, ok. 80 zbiorników;

przedsiębiorstwo z potencjałem

Zakład Rafineryjny JASŁO sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło


Biuro Syndyka
ul Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno
Tel. 134364391,

e-mail kancelaria@helinski.net

Syndyk

spółki Zakład Rafineryjny JASŁO sp. z o.o.  w Jaśle

 w upadłości likwidacyjnej

 

zaprasza do składania - w trybie z wolnej ręki – w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. godz. 15:00 do Biura Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno pisemnych ofert zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Zakładu Rafineryjnego Jasło sp. z o.o. w Jaśle w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art. 55(1) i art. 55(2) k.c. obejmującej położony w Jaśle przy ul. 3 Maja 101 zespół nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 7,4242 ha objętych księgą wieczystą numer KS1J/00084489/5, zabudowanych budynkami, zbiornikami, budowlami i urządzeniami szczegółowo opisanych w wycenie wartości przedsiębiorstwa upadłego sporządzonej przez O.M. Finance sp. z o.o. w Gdańsku w dniu 28 lipca 2015 r. Oferta powinna zawierać co najmniej oferowaną cenę w złotych polskich z deklaracją jej wpłaty na rachunek masy upadłości co najmniej jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży oraz powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

Informacje o oferowanych do sprzedaży składnikach majątkowych są dostępne w Biurze Syndyka (ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno) oraz na tej stronie.

Informacje o przedsiębiorstwie
 

Przedsiębiorstwo stanowiące obecnie masę upadłości spółki Zakład Rafineryjny „Jasło” powstało poprzez wydzielenie w roku 2009 z majątku dawnej „Rafinerii Jasło” działek, budowli, maszyn i urządzeń - z przeznaczeniem do przerobu ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

 

Spółka IGT Polska (która zmieniła później nazwę na Zakład Rafineryjny „Jasło”) zakupiła w roku 2011 to przedsiębiorstwo od spółki Lotos Jasło S.A.

 

Przedsiębiorstwo funkcjonowało jako odrębny podmiot gospodarczy do początku 2014 roku uzyskując w latach 2012-2013 przychody przewyższające 96 mln złotych rocznie.

 

Z przyczyn ekonomicznych, w tym z powodu utraty płynności finansowej w roku 2014 wszczęto postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, które ostatecznie w grudniu 2014 zakończyło się ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej.

 

Od stycznia 2015 roku majątek spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa jest dzierżawiony przez spółkę AIM ENERGY sp. z o.o.

 

Aktualnie zakład pracuje w układzie tzw. „małej instalacji destylacji” i przetwarza surowiec na olej opałowy.  Możliwości produkcyjne „małej instalacji destylacyjnej” to maksymalny przerób dobowy w ilości ok. 24 ton surowca.

 

Pierwotna instalacja tj. kompletna duża wieża destylacyjna dawała możliwości przetworzenia 240 ton surowca na 10 frakcji na dobę, jednak od roku 2008 do chwili obecnej w pełnym wymiarze nie pracowała i jej ponowne przywrócenie do stanu wyjściowego byłoby bardzo trudne.

 

Oprócz instalacji destylacyjnej pozwolenie zintegrowane obejmuje linię do separacji parafiny z surowca do destylacji przy użyciu acetonu, oraz linię do przerobu odpadów plastikowych do formy:

frakcji benzynowej

frakcji olejowo olejowej

frakcji najcięższej - do produkcji oleju opałowego.

Od roku 2008 instalacje do separacji parafiny i przerobu odpadów plastikowych nie funkcjonują, ale są kompletne – gotowe do uruchomienia.

Na obecną chwilę nie sposób jest ustalić producenta linii technologicznych oraz ich dostawcy, gdyż historia zakładu sięga okresu sprzed roku 1939. 

Przez cały czas eksploatacji były one modernizowane w toku produkcji przez własną kadrę inżynieryjno-projektową oraz na zlecenia zewnętrzne w oparciu o aktualnie obowiązujące w tym zakresie standardy.

 

Aktualny użytkownik – dzierżawca ZRJ posiada koncesję na produkcję i sprzedaż oleju opałowego oraz pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji destylacji rurowo-wieżowej (DRW II) i przerobu olejów odpadowych, pozwolenie obejmuje również pozostałe instalacje.

 

Oferowana do sprzedaży zorganizowana część przedsiębiorstwa została wyceniona przez OM Finance w Gdańsku w lipcu 2015 roku na 9.679.100,00 złotych.

 

Informacje o nieruchomościach
 

W skład przeznaczonej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą położone w Jaśle nieruchomości:

 • prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1062/9, 1062/32, 1062/145, 1062/190, 1062/191, 1062/194, 1062/195, 1062/196, 1062/204, 1062/214, 1062/217 o łącznej powierzchni 6,6592 ha, położonej w Jaśle Obręb Nr 14 - Niegłowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Jaśle, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J/00084489/5 z prawem własności budynków, budowli, zbiorników magazynowych, maszyn i urządzeń (w obszarach umownie zwanych: Ia, Ib, II oraz IVb, część działki nr 1062/204 o powierzchni 0,1601 ha w obszarze umownie zwanym V),

 • prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1062/200, 1062/215, 1062/219, 1062/221, 1062/223, 1062/225 o łącznej powierzchni 0,7650 ha, położonej w Jaśle Obręb Nr 14 - Niegłowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Jaśle urządzona jest księga wieczysta nr KS1J/00084489/5 z prawem własności budynków, budowli, zbiorników, maszyn i urządzeń, szczegółowo opisanych w spisie inwentarza masy upadłości w obszarach Ia, Ib, II, V i VIb.

 
Zestawienie działek i ich powierzchni:
 
 • Działka nr 1062/9 o pow. 0,3313 ha

 • Działka nr 1062/32 o pow. 0,1392 ha

 • Działka nr 1062/145 o pow. 0,6805 ha

 • Działka nr 1062/190 o pow. 0,1428 ha

 • Działka nr 1062/191 o pow. 0,0751 ha

 • Działka nr 1062/194 o pow. 0,3112 ha

 • Działka nr 1062/195 o pow. 0,2357 ha

 • Działka nr 1062/196 o pow. 0,4591 ha

 • Działka nr 1062/200 o pow. 0,1142 ha

 • Działka nr 1062/204 o pow. 2,1090 ha

 • Działka nr 1062/214 o pow. 1,8325 ha

 • Działka nr 1062/215 o pow. 0,1545 ha

 • Działka nr 1062/217 o pow. 0,3428 ha

 • Działka nr 1062/219 o pow. 0,1502 ha

 • Działka nr 1062/221 o pow. 0,0191 ha

 • Działka nr 1062/223 o pow. 0,1790 ha

 • Działka nr 1062/225 o pow. 0,1480 ha

 

Na działkach tych znajduje się 21 budynków o  łącznej powierzchni ok. 4,0 tys. m2 oraz kubaturze 54,1 tys. m3, a także ok. 80 zbiorników różnych rozmiarów.

 

Wyciąg z operatu obejmujący opis budynków i zbiorników.

 

Stan prawny przedmiotu sprzedaży: 

 

Działki składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast spółce Zakład Rafineryjny Jasło sp. z o.o. w upadłości przysługuje prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności budynków, budowli i innych urządzeń trwale z gruntem związanych.

Nieruchomość jest obciążona hipotekami, jednak zbycie przez syndyka nieruchomości w toku postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wykreślenie hipotek (art. 313 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze). Podstawą wykreślenia hipotek będzie umowa sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym również podatkowe, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

Od początku 2015 roku przedmiot sprzedaży jest wydzierżawiony spółce AIM Energy sp. z o.o. w Brzesku, która prowadzi tam działalność produkcyjną. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy: w przypadku wyłonienia w przetargu nabywcy syndyk podpisze z nabywcą umowę warunkową, zaś umowę przenosząca własność podpisze pod warunkiem, że dzierżawca nie skorzysta z prawa pierwokupu.

 

W takim wypadku dzierżawca będzie miał jeden miesiąc na przystąpienie do umowy sprzedaży na warunkach zatwierdzonej oferty, w przeciwnym wypadku syndyk sprzeda przedsiębiorstwo podmiotowi, który wygrał przetarg.

 

Księga wieczysta
 

Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa objęte są jedną księgą wieczystą o numerze  KS1J/00084489/5 prowadzoną w systemie informatycznym przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

 

Przeznaczenie wg MPZP
 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta  Jasła  „RAFINERIA  – nr  33”  zatwierdzonego  Uchwałą  Nr  LVI/523/2002 Rady Miejskiej  Jasła  z dnia 12 września 2002 roku, teren  głównego  zakładu Spółki oznaczony jest symbolem:

1 PJ – tereny przemysłowe z podstawowym przeznaczeniem pod przemysł i produkcję.

 

Na powyższych terenach dopuszcza się:

 • budowę nowych obiektów związanych z funkcją podstawową,

 • lokalizację  terenów  składowych  związanych  z  prowadzona  produkcją i działalnością usługową,

 • lokalizację  dróg  dojazdowych,  odcinków  linii  kolejowych  i  placów  manewrowych dla obsługi terenu,

 • lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

 • lokalizację zieleni urządzonej i małej architektury.

 

Mapy i dane geodezyjne

 

 

W sprawie przetargu i dodatkowych informacji  ewentualnych oględzin zakładu proszę się kontaktować z Biurem Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Informacje i dokumenty: p. Sławomira Leśniak tel. 134364391 email: slawalesniak@gmail.com

Informacje techniczne i oględziny: p. Stanisław Sobota  tel. 600440051 email: s.sobota@onet.eu

 

© 2020 Piotr Heliński

SYNDYK 

SPRZEDA.COM