top of page

ZAKŁAD RAFINERYJNY 

- JASŁO

21 budynków, ok. 80 zbiorników;

przedsiębiorstwo z potencjałem

Zakład Rafineryjny JASŁO sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło


Biuro Syndyka
ul Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno
Tel. 134364391,

e-mail kancelaria@helinski.net

Syndyk

spółki Zakład Rafineryjny JASŁO sp. z o.o.  w Jaśle

 w upadłości likwidacyjnej

 

ogłasza IV przetarg pisemny na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Zakładu Rafineryjnego Jasło sp. z o.o. w Jaśle w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art. 551 i art. 552 k.c. obejmującej położony w Jaśle przy ul. 3 maja 101 zespół nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 7,4242 ha objętych księgą wieczystą numer KS1J/00084489/5, zabudowanych budynkami, zbiornikami, budowlami i urządzeniami szczegółowo opisany w wycenie wartości przedsiębiorstwa upadłego sporządzonej przez O.M. Finance sp. z o.o. w Gdańsku w dniu 28 lipca 2015 r.

Cena wywoławcza w IV przetargu wynosi 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu przesyłki) w Biurze Syndyka w Krośnie przy ul. Kapucyńskiej 7/3, 38-400 Krosno.

Najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2020 r. na rachunek masy upadłości [ING Bank Śląski S.A. numer 53 1050 1562 1000 0090 3115 5691] powinno wpłynąć wadium w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty odbędzie się dodatkowa aukcja na warunkach opisanych w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno) oraz w pliku PDF.

Informacje o przedsiębiorstwie
 

Przedsiębiorstwo stanowiące obecnie masę upadłości spółki Zakład Rafineryjny „Jasło” powstało poprzez wydzielenie w roku 2009 z majątku dawnej „Rafinerii Jasło” działek, budowli, maszyn i urządzeń - z przeznaczeniem do przerobu ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

 

Spółka IGT Polska (która zmieniła później nazwę na Zakład Rafineryjny „Jasło”) zakupiła w roku 2011 to przedsiębiorstwo od spółki Lotos Jasło S.A.

 

Przedsiębiorstwo funkcjonowało jako odrębny podmiot gospodarczy do początku 2014 roku uzyskując w latach 2012-2013 przychody przewyższające 96 mln złotych rocznie.

 

Z przyczyn ekonomicznych, w tym z powodu utraty płynności finansowej w roku 2014 wszczęto postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, które ostatecznie w grudniu 2014 zakończyło się ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej.

 

Oferowana do sprzedaży zorganizowana część przedsiębiorstwa została wyceniona przez OM Finance w Gdańsku w lipcu 2015 roku na 9.679.100,00 złotych.

 

Informacje o nieruchomościach
 

W skład przeznaczonej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą położone w Jaśle nieruchomości:

 • prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1062/9, 1062/32, 1062/145, 1062/190, 1062/191, 1062/194, 1062/195, 1062/196, 1062/204, 1062/214, 1062/217 o łącznej powierzchni 6,6592 ha, położonej w Jaśle Obręb Nr 14 - Niegłowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Jaśle, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J/00084489/5 z prawem własności budynków, budowli, zbiorników magazynowych, maszyn i urządzeń (w obszarach umownie zwanych: Ia, Ib, II oraz IVb, część działki nr 1062/204 o powierzchni 0,1601 ha w obszarze umownie zwanym V),

 • prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1062/200, 1062/215, 1062/219, 1062/221, 1062/223, 1062/225 o łącznej powierzchni 0,7650 ha, położonej w Jaśle Obręb Nr 14 - Niegłowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Jaśle urządzona jest księga wieczysta nr KS1J/00084489/5 z prawem własności budynków, budowli, zbiorników, maszyn i urządzeń, szczegółowo opisanych w spisie inwentarza masy upadłości w obszarach Ia, Ib, II, V i VIb.

 
Zestawienie działek i ich powierzchni:
 
 • Działka nr 1062/9 o pow. 0,3313 ha

 • Działka nr 1062/32 o pow. 0,1392 ha

 • Działka nr 1062/145 o pow. 0,6805 ha

 • Działka nr 1062/190 o pow. 0,1428 ha

 • Działka nr 1062/191 o pow. 0,0751 ha

 • Działka nr 1062/194 o pow. 0,3112 ha

 • Działka nr 1062/195 o pow. 0,2357 ha

 • Działka nr 1062/196 o pow. 0,4591 ha

 • Działka nr 1062/200 o pow. 0,1142 ha

 • Działka nr 1062/204 o pow. 2,1090 ha

 • Działka nr 1062/214 o pow. 1,8325 ha

 • Działka nr 1062/215 o pow. 0,1545 ha

 • Działka nr 1062/217 o pow. 0,3428 ha

 • Działka nr 1062/219 o pow. 0,1502 ha

 • Działka nr 1062/221 o pow. 0,0191 ha

 • Działka nr 1062/223 o pow. 0,1790 ha

 • Działka nr 1062/225 o pow. 0,1480 ha

 

Na działkach tych znajduje się 21 budynków o  łącznej powierzchni ok. 4,0 tys. m2 oraz kubaturze 54,1 tys. m3, a także ok. 80 zbiorników różnych rozmiarów.

 

Wyciąg z operatu obejmujący opis budynków i zbiorników.

 

Stan prawny przedmiotu sprzedaży: 

 

Działki składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast spółce Zakład Rafineryjny Jasło sp. z o.o. w upadłości przysługuje prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności budynków, budowli i innych urządzeń trwale z gruntem związanych.

Nieruchomość jest obciążona hipotekami, jednak zbycie przez syndyka nieruchomości w toku postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wykreślenie hipotek (art. 313 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze). Podstawą wykreślenia hipotek będzie umowa sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym również podatkowe, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

Księga wieczysta
 

Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa objęte są jedną księgą wieczystą o numerze  KS1J/00084489/5 prowadzoną w systemie informatycznym przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

 

Przeznaczenie wg MPZP
 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta  Jasła  „RAFINERIA  – nr  33”  zatwierdzonego  Uchwałą  Nr  LVI/523/2002 Rady Miejskiej  Jasła  z dnia 12 września 2002 roku, teren  głównego  zakładu Spółki oznaczony jest symbolem:

1 PJ – tereny przemysłowe z podstawowym przeznaczeniem pod przemysł i produkcję.

 

Na powyższych terenach dopuszcza się:

 • budowę nowych obiektów związanych z funkcją podstawową,

 • lokalizację  terenów  składowych  związanych  z  prowadzona  produkcją i działalnością usługową,

 • lokalizację  dróg  dojazdowych,  odcinków  linii  kolejowych  i  placów  manewrowych dla obsługi terenu,

 • lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

 • lokalizację zieleni urządzonej i małej architektury.

 

Mapy i dane geodezyjne

 

 

W sprawie przetargu i dodatkowych informacji  ewentualnych oględzin zakładu proszę się kontaktować z Biurem Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Informacje i dokumenty: p. Sławomira Leśniak tel. 134364391 email: slawalesniak@gmail.com

Informacje techniczne i oględziny: p. Stanisław Sobota  tel. 600440051 email: s.sobota@onet.eu

sprzedane.png
Zdjęcia
bottom of page