top of page

DZIAŁKI W MALOWNICZEJ OKOLICY - UŚCIE GORLICKIE

Działki z potencjałem inwestycyjnym w dolinie rzeki Ropy

Sanatorium Uzdrowiskowe

„GLINIK” Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej

Wysowa - Zdrój 101, 38-316 Wysowa - Zdrój

NIP 7381003972, REGON 490556031

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz

Syndyk spółki Sanatorium Uzdrowiskowe GLINIK sp. z o.o. w Wysowej Zdroju ogłasza:

I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,53 ha ha położonej w Uściu Gorlickim,

z widokiem na Jezioro Klimkowskie, zabudowanej czterema domkami letniskowymi i fundamentami 6 kolejnych domków.

Cena wywoławcza wynosi 131.610 zł (w tym podatek VAT 24.610 zł), termin składania ofert to 2 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i regulamin przetargu dostępne są w Biurze Syndyka (ul. Sienkiewicza 25/2 Nowy Sącz), w aktach sprawy V GUp 3/15 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu oraz

w pliku PDF.

 

 

Informacja o działkach:
 
  • nr 356/38 i nr 356/41 

  • o powierzchni łącznej 0,53 ha

  • leży w obszarze zabudowy rekreacyjnej oraz rozległych kompleksów leśnych 

  • działki usytuowana w terenie równym i płaskim ze spadkiem od drogi w kierunku zbiornika wodnego Klimkówka

  • dostępność komunikacyjna dobra, bezpośrednio z drogi powiatowej

  • posiadają regularne kształty mieszczące się w obrysie trójkątów prostokątnych

  • całość nie jest ogrodzona

 

Uzbrojenie terenu:
 
  • sieć energetyczna,

  • kanalizacja sanitarna (szambo).

 

Stan prawny nieruchomości
 

Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę nr 356/38, 356/41 posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr NS1G/00072549/7.

Właścicielem jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Glinik” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej co do której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V – Sąd Gospodarczy postanowieniem z dnia 9.06.2015 roku sygn. akt V GU 47/14 (MSiG nr 125/2015 z 01.07.2015r. poz. 9405) ogłosił upadłość obejmującą likwidację jego majątku.

Nieruchomość jest obciążona hipotekami (są również ujawnione w KW ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji), jednak zbycie przez syndyka nieruchomości w toku postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wykreślenie hipotek (art. 313  ustawy prawo upadłościowe i naprawcze). Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym również podatkowe, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

Przeznaczenie według MPZP:
 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Uście Gorlickie Nr VIII/66/2007 z dn. 19-06-2007r. (Dz.U. Województwa Małopolskiego Nr 612, poz. 4057), przedmiotowe działki znajdują się w terenach oznaczonych symbolami:

356/38: UT – teren zabudowy rekreacyjnej; WS/ZŁ – tereny wód otwartych obejmującej cieki wodne wraz z obudową biologiczną; ZU – tereny zieleni  urządzonej.

356/41: Z – tereny użytków zielonych.

 
Ponadto:
 

Nieruchomość  będąca przedmiotem oferty podlegała wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Małuch – wycena z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Wartość nieruchomości wg operatu to: 126.000,00 zł netto.

 

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej kancelaria@helinski.net.

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr telefonu 796862832. 

google earth
street view
geoportal
20150611_101457
20150611_101426
20150611_101348
20150611_101345
20150611_100952
20150611_101124
20150611_101342
20150611_103341
20150611_103323
20150611_102809
20150611_101557
20150611_100553
20150611_100536
20150611_101043
20150611_101205
20150611_101026
bottom of page