top of page

DUŻA DZIAŁKA 

Z DREWNIANYM DOMEM

Szczurowa, powiat brzeski

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

tel. 796862832

SYNDYK 

w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygnaturą VIII GUp 291/19/S 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż należącego do upadłego prawa własności nieruchomości położonej w Szczurowej (powiat brzeski) przy ul. Włoszyn 95, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/1 o powierzchni 1 ha, zabudowaną ponadstuletnim drewnianym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 70,2 m2 oraz budynkiem gospodarczym i stodołą o powierzchni użytkowej 85,88 m2, objętej księgą wieczystą TR1B/00045725/4 – przy czym budynki są w złym stanie technicznym i kwalifikują się do rozbiórki lub generalnego remontu, a cena wywoławcza za całą nieruchomość wynosi 63.300 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych).

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2024 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, w tym samym terminie rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu musi być uznany kwotą wadium w wysokości 6.000 zł.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem oferty sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczurowa powiat brzeski województwo małopolskie, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 40/1 [pełen identyfikator 120207_2.0017.40/1] o powierzchni 1 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z końca XIX w. w technologii drewnianej o powierzchni użytkowej 70,2 m2 oraz budynkiem inwentarskim murowanym zruderowanym i stodołą o p.u. 85,88 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00045725/4.

Według ewidencji gruntów 0,09 ha to działka zabudowana, pozostałe 0,91 ha to działka rolna. Są to grunty rolne zabudowane Br-PsIV, pastwiska trwałe PsIV, grunty orne RIV oraz rowy W. Kształt działki regularny – tworzą go dwa przylegające prostokąty. Teren jest wyposażony w infrastrukturę techniczną – sieć E. Działka częściowo zabudowana, nie ogrodzona. Pozostała część działki nie uprawiana, porośnięta chwastami i wieloletnią samosiejką.

UWAGA: Działka nie posiada prawnie uregulowanego dojazdu, dojazd zwyczajowo odbywa się na zasadzie użyczenia sąsiedzkiego od strony północnej od drogi publicznej asfaltowej po utwardzonej w pasach jezdnych drodze gruntowej oraz częściowo po gruncie.

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa zgodnie z którym przedmiotowa działka w części około 0,367 ha znajduje się w terenie określonym jako S225 RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich a w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jako S229 RZ,R – tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) oraz użytków rolnych ( gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych).

Na działce o pow. 1 ha znajduje się budynek mieszkalny drewniany do rozbiórki bądź kapitalnego remontu, budynek gospodarczy stodoły w przeciętnym stanie technicznym oraz zruderowany budynek gospodarczy inwentarski.

  1. Budynek mieszkalny parterowy wykonany pod koniec XIX w. w technologii drewnianej bez konstrukcji dachowej i pokrycia z murowanym z cegieł kominem. Stolarka okienna częściowa drewniana. Budynek w złym stanie technicznym, do generalnego remontu bądź do rozbiórki. Powierzchnia użytkowa wynosi 70,2 m2.

  2. Budynek inwentarski murowany zruderowany, widoczne części ścian zewnętrznych.

  3. Budynek gospodarczy stodoły na słupach z pustaków hasiowych z obiciem z desek. Dach w konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki. Wrota drewniane. Stan techniczny przeciętny. Powierzchnia użytkowa 85,88 m2.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Witolda Gila].

 

  • Adres nieruchomości: Szczurowa, Włoszyn 95

  • Współrzędne: N 50.14692621931646, E 20.641129900036038.

Dalszych informacji udziela Biuro Syndyka tel. 796862832, email: nowysacz@syndyksprzeda.com

Zdjęcia
bottom of page