DZIAŁKA KOMERCYJNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk spółki DEK sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Chrzanowie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 115/20 toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie należącego do upadłej spółki prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej, objętej księgą wieczystą nr KA1I/00002518/8, składającej się z działki ewidencyjnej nr 811/4 o powierzchni 1,5467 ha w cenie wywoławczej wynoszącej 727.000,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto.

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2022 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto tej nieruchomości, której dotyczy oferta, musi nastąpić w tym samym terminie - przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w pliku PDF.

 

Oględziny są możliwe w każdym czasie bez wcześniejszego uzgodnienia (działka nieogrodzona); zapoznanie się z operatem szacunkowym wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832

 

Informacje o nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 811/4 (obręb ewidencyjny nr 57) o powierzchni 1,5467 ha, objętą księgą wieczystą nr KA1I/00002518/8.

Działka umiejscowiona jest na terenie strefy przemysłowej przy ul. Budowlanej w Siemianowicach Śląskich. Sąsiaduje z zakładami Dombud Beton sp. z o.o., Paccor Polska sp. z o.o. i Minova Ekochem S.A. Współrzędne geograficzne dla działki to: 50.278968 N, 19.048949 E. Nieruchomość jest częściowo utwardzona płytami betonowymi oraz częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, jest uzbrojona w sieć elektryczną i kanalizacyjną, a wodociągowa i ciepłownicza znajdują się w sąsiedztwie.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Jednocześnie nie jest ona obciążona żadnymi służebnościami gruntowymi.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jedynie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie (uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 720/2006 z dnia 22.06.2006 r.). Działka jest położona na terenach zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej oraz terenach zieleni nieurządzonej.

 

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Jakuba Taborskiego z dnia 20.05.2020 r.]

Przetarg - załączniki

 

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

 
Źródło: Geoportal
Źródło: Geoportal

Źródło: Geoportal

press to zoom
Źródło: Geoportal
Źródło: Geoportal

Źródło: Geoportal

press to zoom
1/1