top of page

DZIAŁKA W RAJCZY  
K. ŻYWCA

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygnaturą VIII GUp 835/20/S ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Krzysztofa Dadaka (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) prawa własności położonej w Rajczy (powiat żywiecki gmina Rajcza) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, objętej księgą wieczystą BB1Z/00112235/2 – z ceną wywoławczą 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Pisemne oferty na zakup wszystkich lub niektórych z oferowanych nieruchomości odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2,33-300 Nowy Sącz, w tym samym terminie rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu musi być uznany kwotą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tej z nieruchomości, której dotyczy oferta.

Szczegółowy regulamin przetargu jest w tym pliku PDF.

Zbycie nastąpi w postępowaniu upadłościowym – kupujący nie odpowiada za zobowiązania dotychczasowego właściciela, wszystkie hipoteki i wpisy ostrzeżeń w księdze wieczystej zostaną wykreślone, a stosowne wnioski zostaną złożone w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży.

Informacje w sprawie przetargu a także ewentualnych oględzin uzyskać można telefonicznie pod numerem 796862832 (godz. 9-17) albo mailowo pisząc na adres nowysacz@syndyksprzeda.com

 

Informacje o nieruchomości

 

Przedmiotem oferty jest prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 6199/30 obręb Rajcza, o powierzchni 0,2622 ha, położonej pod adresem 34-370 Rajcza (GPS N 49.521568, E 19.099883), dla której Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: BB1Z/00112235/2.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest porośnięta trawą. W obrębie nieruchomości znajdują się obiekty niezwiązane trwale z gruntem: domek holenderski, domek drewniany, domek gospodarczy, drewutnia. Obiekty te nie są objęte przetargiem i mogą być nabyte odrębnie.

Dojazd do działki odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej (działka nr 10274), a następnie drogą wewnętrzną przebiegającą po działce nr 6199/31, po której zapewniona jest służebność przejazdu i przechodu (wpis w dziale I-Sp księgi wieczystej).

Działka jest ogrodzona (od strony zachodniej ogrodzeniem nieruchomości sąsiedniej płotem z siatki osadzonym na słupkach stalowych, z pozostałych stron jest ogrodzenie drewniane). W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rekreacyjna, działki niezabudowane, ciek wodny oraz tereny porośnięte lasami. W zasięgu przedmiotowej nieruchomości znajdują się media: energia elektryczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXI/198/2004 Rady Gminy Rajcza z dnia 3 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rajcza, w tym sołectw: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól-Kiczora i Zwardoń) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym MN-3, czyli obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych na obszarze strefy zagrożenia osuwiskowego.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Pawła Garusa z dnia 10.06.2021 r.]

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page