top of page

DZIAŁKA W PASZYNIE  
K. NOWEGO SĄCZA

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Bracka 6/12,

31-005 Kraków

Syndyk w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygnaturą VIII GUp 771/21/S ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr 229/1 i 229/2 obręb Paszyn, gmina Chełmiec, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer NS1S/00100794/6 - z ceną wywoławczą 176.000 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).


Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. godz. 16:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, w tym samym terminie rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu musi być uznany kwotą wadium w wysokości 17.600 zł.


Szczegółowy regulamin przetargu jest w tym pliku PDF.


Zbycie nastąpi w postępowaniu upadłościowym – kupujący nie odpowiada za zobowiązania dotychczasowego właściciela, wszystkie hipoteki i wpisy ostrzeżeń w księdze wieczystej zostaną wykreślone, a stosowne wnioski zostaną złożone w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży.


Wzór oferty można znaleźć tutaj.


Informacje w sprawie przetargu uzyskać można telefonicznie pod numerem 792191748 (dni powszedni w godz. 9-16) albo mailowo, pisząc na adres j.wojakowicz@syndyksprzeda.com
 

Działki nie są ogrodzone i ich oględziny są możliwe bez uzgodnienia.
GPS: N 49.64099119779421, E 20.796399201921773

 

Informacje o nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 229/1 i 229/2 obręb Paszyn, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer NS1S/00100794/6.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Paszyn (gmina Chełmiec, powiat nowosądecki, województwo małopolskie). Dystans do centrum Nowego Sącza wynosi około 9 km. Powierzchnia działki wynosi 0,26 ha (0,12 ha dla działki nr 229/1 i 0,14 ha dla działki nr 229/2). Dojazd jest zapewniony po asfaltowej drodze publicznej. Kształt nieruchomości jest regularny, zbliżony do prostokąta, a teren lekko nachylony. Zapewniony jest dostęp mediów – sieci energetyczna i telefoniczna znajdują się na nieruchomości, sieć wodociągowa znajduje się po przeciwnej stronie drogi dojazdowej, a gazowa przy południowo-wschodniej granicy działek.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XX/163/2004 Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHEŁMIEC V" w Gminie Chełmiec działki nr 229/1, 229/2 położone są na obszarach oznaczonych symbolami: 1.1.MN/k (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła, w strefach ochrony eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin) oraz 3.4.R/k (tereny rolne o szczególnych wartościach krajobrazowych, w strefach ochrony eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin).

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Pawła Płonki z dnia 20.12.2021 r.]

Prawo własności nieruchomości wpisane jest w księdze wieczystej na rzecz Anny Kosakowskiej i Sławomira Kosakowskiego na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej, jednak na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe na skutek ogłoszenia upadłości Anny Kosakowskiej jako pierwszej prawo to weszło w całości do masy upadłości Anny Kosakowskiej.

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: j.wojakowicz@syndyksprzeda.com.

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 792191748.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page