top of page

DZIAŁKA ROLNA W LUBLI  

GMINA FRYSZTAK

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

kancelaria@helinski.net

tel 134364391

Syndyk Magdaleny Bara

nieprowadzącej działalności gospodarczej

w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed SR w Rzeszowie pod sygn. V GUp 164/17 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Lubli gm. Frysztak nieruchomości rolnej stanowiącej niezabudowaną działkę o nr 443/3 o powierzchni 0,4417 ha, objętej RZ1S/00031816/0, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Alicji Rajchel z 24.10.2017 r.

Cena wywoławcza odpowiada wartości oszacowania i wynosi 10.733 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote).

Oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w terminie do 5 marca 2018 r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data doręczenia) w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno. 

Szczegółowy regulamin przetargu wraz ze wzorem oferty są dostępne w Biurze Syndyka (ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno) oraz poniżej w pliku PDF. 

WZÓR OFERTY

REGULAMIN PRZETARGU

Opis nieruchomości

Działka ma regularny kształt, znajduje się niedaleko drogi wojewódzkiej i potoku Lublica. Jest płaska, porośnięta trawą, od strony południowej obsadzona drzewami. Nie posiada uzbrojenia. Ze względu na lokalizację w obszarze zagrożenia powodziowego, nie może na niej powstać budynek mieszkalny jednorodzinny, studnia kopana, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe bądź przydomowa oczyszczalnia ścieków. Do działki dojeżdża się zjazdem z drogi wojewódzkiej poprzez działki sąsiednie. Obciążona jest służebnością gruntową na rzecz działki nr 443/2, ale nie ma to znaczącego wpływu na jej wartość.

Zdjęcia
bottom of page