top of page

HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA, CHRZANÓW  
Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 835/20/S Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości, a to:

1)     prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków położonej w Chrzanowie przy ul. Hydro 3 nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem o funkcji produkcyjno-magazynowym z zapleczem biurowo-socjalnym objętej księgami wieczystymi KR1C/00065196/5 i KR1C/00080929/4 – z ceną wywoławczą 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych)

2)     prawa własności położonej w Jawiszowicach gm. Brzeszcze powiat oświęcimski przy ul. Bielańskiej 27 nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, objętej księgą wieczystą KR1E/00005462/5 – z ceną wywoławczą 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych)

Pisemne oferty zakupu wszystkich lub niektórych z w/w nieruchomości odpowiadające regulaminowi przetargu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2023 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz a wpłata wadium, które wynosi 10% (słownie dziesięć procent) ceny wywoławczej tej nieruchomości, której dotyczy oferta  musi nastąpić także do dnia 26 czerwca 2023 r.  – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

 

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

Zbycie nastąpi w postępowaniu upadłościowym – kupujący nie odpowiada za zobowiązania dotychczasowego właściciela, wszystkie hipoteki i wpisy ostrzeżeń w księdze wieczystej zostaną wykreślone, a stosowne wnioski zostaną złożone w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży.

Informacje w sprawie przetargu a także ewentualnych oględzin uzyskać można telefonicznie pod numerem 796862832 (godz. 9-17) albo mailowo pisząc na adres nowysacz@syndyksprzeda.com

 

Informacje o nieruchomości

 

Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca działki ewidencyjne o numerach: 4005/242, 4005/247, 4005/250, 4005/243 obręb Chrzanów o łącznej powierzchni 0,4865ha, zabudowana budynkiem o funkcji produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 2650 m2, znajdująca się pod adresem 32-500 Chrzanów ul. Hydro 3, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KR1C/00065196/5 (działki nr: 4005/242, 4005/247, 4005/250) oraz KR1C/00080929/4 (działka nr 4005/243).

Teren nieruchomości jest płaski, jej kształt zbliżony do prostokąta, ogrodzony, utwardzony tłuczniem/płytami betonowymi, użytkowany jako parking oraz plac manewrowy/składowy. Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez służebność przechodu i przejazdu (wpis w dziale I-Sp ksiąg wieczystych).

Na nieruchomości znajduje się posadowiony w centralnej części działki budynek o funkcji produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym. Jego kształt zbliżony jest do prostokąta. W kondygnacji parteru znajdują się dwie hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem biurowo-socjalnym, ich standard i stan techniczny są średnie. W kondygnacji 1. piętra znajdują się pomieszczenia biurowe. Około 75% powierzchni 1. piętra zostało wyremontowane w latach 2013-14 i znajduje się obecnie w dobrym standardzie. Północna część budynku jest podpiwniczona. Powierzchnia ta nie została zaliczona do powierzchni użytkowej budynku ze względu na słaby stan, jej powierzchnia wynosi 960 m2. Od strony południowej do budynku przylega blaszany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 80 m2, wykorzystywanym na kotłownię oraz cele magazynowe.

Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektro-energetyczną, wentylacji technologicznej i sprężonego powietrza. W części biurowej wyremontowanej, zamontowana klimatyzacja miejscowa.

Bramy wjazdowe do hali produkcyjnej – stalowe, drzwi wewnętrzne – drewniane. W hali zamontowana jest suwnica.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXV/250/2020 rady miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż, pomiędzy linią kolejową PKP relacji Trzebinia-Zebrzydowice, ulicą Kroczymiech, okolicami ulicy Różanej, a rzeką Chechło – etap I) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym 5U, czyli terenach zabudowy usługowej.

W działach III ksiąg wieczystych wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z: przebiegiem sieci (energetycznej, kanalizacyjnej, wodnej, ciepłowniczej) oraz przebiegiem służebności drogowych.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Pawła Garusa z dnia 17.05.2021 r.]

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page