top of page

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W CHRZANOWIE

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk spółki DEK sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Chrzanowie ogłasza III przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 115/20/S toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie należących do upadłej spółki nieruchomości, a to:

  • prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej, objętej księgą wieczystą KA1I/00002518/8, składającej się z działki o nr ewidencyjnym 811/4 o powierzchni 1,5467 ha co do której to nieruchomości cena wywoławcza wynosi 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr 564/17, o powierzchni 0,7324 ha wraz z usytuowanym na niej budynkiem biurowym, budynkiem magazynowym oraz wiatą magazynową wchodzących w skład nieruchomości położonej w Chrzanowie, objętej księgą wieczystą KR1C/00076919/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych co do której to nieruchomości cena wywoławcza wynosi 735.000 zł ( siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, w tym samym terminie rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu musi być uznany kwotą wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej tej nieruchomości, której dotyczy oferta.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

Zapoznanie się z operatem szacunkowym oraz oględziny działek wraz z zabudowaniami wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832.

Informacje o nieruchomościach
 

Działki ewidencyjne nr 564/17 (pow. 0,7324 ha) i 564/19 (pow. 0,3319 ha) położone są w obrębie ewidencyjnym nr 2 Kościelec w Chrzanowie przy ul. Pogorskiej 36b. Objęte są księgą wieczystą nr KR1C/00076919/0. Stanowią własność Skarbu Państwa, a DEK sp. z o.o. sp. k. w upadłości pozostaje ich wieczystym użytkownikiem.

Działki nr 564/17 i 564/19 jako całość gospodarcza mają zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Pogorska). Działki są utwardzone.

Na działce nr 564/17 posadowiony jest dwukondygnacyjny budynek biurowy, wzniesiony w 1980 roku, ocieplony i otynkowany, zaopatrzony w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz ogrzewanie z sieci miejskiej. Wyposażony również w monitoring i zewnętrzne rolety na oknach. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 160,78 m2.

Na tej samej działce znajdują się dwa budynki magazynowe o konstrukcji stalowej, ze ścianami i dachem pokrytymi blachą. Ich powierzchnia użytkowa to 685,4 m2 i 329,4 m2.

Na działce nr 564/19 znajduje się budynek biurowo-warsztatowy z poddaszem, wzniesiony w 2008 roku, ocieplony oraz zaopatrzony w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie piecem opalanym miałem. Jego powierzchnia użytkowa to 465,34 m2.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomości zostaną nabyte bez obciążeń hipotecznych. Jednakże działka nr 564/17 obciążona jest ujawnionymi w księdze wieczystej służebnością przejazdu i przechodu na rzecz działki 564/20 (aktualnie 564/21) oraz służebnością przesyłu polegającą na prawie posadowienia sieci ciepłowniczej, które również po sprzedaży pozostaną w mocy.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jedynie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów (uchwała Rady Miejskiej w Chrzanowie nr L/407/98 z dnia 21.04.1998 r.). Działka nr 564/17 położona jest częściowo na terenach komunikacji – ulice podstawowego układu komunikacyjnego, częściowo na terenach przemysłu, baz, składów i innych obiektów do adaptacji, częściowo na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny użytków rolnych z zabudową i bez zabudowy. Działka nr 564/19 leży na terenach przemysłu, baz, składów i innych obiektów do adaptacji.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Jakuba Taborskiego z dnia 26.05.2020 r.]

Przetarg - załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Zdjęcia
bottom of page