NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W CHRZANOWIE

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk spółki DEK sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Chrzanowie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 115/20 toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie należących do upadłej spółki nieruchomości, a to:

  • Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Chrzanowie przy ul. Pogorskiej 36b, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00076919/0, składającej się z działek ewidencyjnych nr 564/17 i 564/19 o łącznej powierzchni 1,0715 ha wraz z prawem własności posadowionych na przedmiotowej nieruchomości budynków w cenie wywoławczej 2.066.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.

  • Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chrzanowie, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00092264/1, składającej się z działki ewidencyjnej nr 564/21 o powierzchni 0,7126 ha – SPRZEDANE.

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto tej nieruchomości, której dotyczy oferta, musi nastąpić także do dnia 14 czerwca 2021 r. - przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.

Zapoznanie się z operatem szacunkowym oraz oględziny działek wraz z zabudowaniami wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832

 

Informacje o nieruchomościach

Działki ewidencyjne nr 564/17 (pow. 0,7324 ha), 564/19 (pow. 0,3319 ha) i 564/21 (pow. 0,7126 ha) położone są w obrębie ewidencyjnym nr 2 Kościelec w Chrzanowie przy ul. Pogorskiej 36b. Dwie pierwsze objęte są księgą wieczystą nr KR1C/00076919/0, a ostatnia księgą wieczystą nr KR1C/00092264/1. Stanowią własność Skarbu Państwa, a DEK sp. z o.o. sp. k. w upadłości pozostaje ich wieczystym użytkownikiem.

Działki nr 564/17 i 564/19 jako całość gospodarcza mają zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Pogorska), zaś działka nr 564/21 poprzez służebność gruntową prawa przechodu i przejazdu utwardzoną drogą wewnętrzną na działce nr 564/17. Wszystkie działki są utwardzone.

 

Na działce nr 564/17 posadowiony jest dwukondygnacyjny budynek biurowy, wzniesiony w 1980 roku, ocieplony i otynkowany, zaopatrzony w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz ogrzewanie z sieci miejskiej. Wyposażony również w monitoring i zewnętrzne rolety na oknach. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 160,78 m2.

Na tej samej działce znajdują się dwa budynki magazynowe o konstrukcji stalowej, ze ścianami i dachem pokrytymi blachą. Ich powierzchnia użytkowa to 685,4 m2 i 329,4 m2.

 

Na działce nr 564/19 znajduje się budynek biurowo-warsztatowy z poddaszem, wzniesiony w 2008 roku, ocieplony oraz zaopatrzony w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie piecem opalanym miałem. Jego powierzchnia użytkowa to 465,34 m2.

 

Działka nr 564/21 pozostaje niezabudowana, a jej kształt jest zbliżony do prostokąta.

 

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomości zostaną nabyte bez obciążeń hipotecznych. Jednakże działka nr 564/17 obciążona jest ujawnionymi w księdze wieczystej służebnością przejazdu i przechodu na rzecz działki 564/20 (aktualnie 564/21) oraz służebnością przesyłu polegającą na prawie posadowienia sieci ciepłowniczej, które,  zgodnie z art. 313 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, pozostają w mocy po dokonaniu sprzedaży.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jedynie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów (uchwała Rady Miejskiej w Chrzanowie nr L/407/98 z dnia 21.04.1998 r.). Działka nr 564/17 położona jest częściowo na terenach komunikacji – ulice podstawowego układu komunikacyjnego, częściowo na terenach przemysłu, baz, składów i innych obiektów do adaptacji, częściowo na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny użytków rolnych z zabudową i bez zabudowy. Działka nr 564/19 leży na terenach przemysłu, baz, składów i innych obiektów do adaptacji. Działka nr 564/21 położona jest częściowo na terenach przemysłu, baz, składów i innych obiektów do adaptacji, a częściowo na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny użytków rolnych z zabudową i bez zabudowy.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Jakuba Taborskiego z dnia 26.05.2020 r.]

 

Przetarg - załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

 
Źródło: Google Maps
Źródło: Google Maps

Źródło: Google Maps

press to zoom
Źródło: Geoportal
Źródło: Geoportal

Źródło: Geoportal

press to zoom
Źródło: Google Maps
Źródło: Google Maps

Źródło: Google Maps

press to zoom
1/2