top of page

DZIAŁKA

MIECHÓW–CHARSZNICA 

Przetarg pisemny

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygnaturą VIII GUp 652/20/S ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 581/66, o powierzchni 0,0378 ha, położonej w Charsznicy ul. Pomowska, objętej księgą wieczystą numer KR1M/00053847/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych - z ceną wywoławczą 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych).

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. godz. 16:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, w tym samym terminie rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu musi być uznany kwotą wadium w wysokości 1.600 zł.

Szczegółowy regulamin przetargu jest w tym pliku PDF.

Zbycie nastąpi w postępowaniu upadłościowym – kupujący nie odpowiada za zobowiązania dotychczasowego właściciela, wszystkie hipoteki i wpisy ostrzeżeń w księdze wieczystej zostaną wykreślone, a stosowne wnioski zostaną złożone w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży.

Wzór oferty można znaleźć tutaj.

Informacje w sprawie przetargu uzyskać można telefonicznie pod numerem 796862832 (godz. 9-17) albo mailowo pisząc na adres nowysacz@syndyksprzeda.com

 

Działka nie jest ogrodzona i jej oględziny są możliwe bez uzgodnienia.

GPS: N 50.389092, E 19.961936

 

Informacje o nieruchomości

Działka nr 581/66, o powierzchni 0,0378 ha, położona w Charsznicy ul. Pomowska jest zbliżona kształtem do prostokąta o wymiarach: ok. 24m x 16m. Jest ona nieogrodzona, niezagospodarowana i nieuzbrojona. W promieniu ok. 50m od przedmiotowej działki znajdują się media: energia elektryczna, woda, gaz. W najbliższym otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, przemysłowa, usługowo-handlowa oraz działki niezabudowane.

Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej (ul. Pomowska), a następnie drogą wewnętrzną składającą się z działek o numerach: 581/15, 581/72. Brak informacji na temat ustalonych służebności drogowych po w/w działkach lub o udziale właściciela przedmiotowej nieruchomości w prawie współwłasności tych działek. W związku z powyższym przyjęto, że przedmiotowa nieruchomość nie ma prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej – co zostało uwzględnione w wycenie.

Przeznaczenie terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość określono, jako: 7MN39 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a to na podstawie: planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr Uchwała Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Charsznica.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy Pawła Garusa]

Prawo wieczystego użytkowania działki wpisane jest w księdze wieczystej na rzecz Jarosława Madeja i Małgorzaty Madej na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej, jednak na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe na skutek ogłoszenia upadłości Jarosława Madeja prawo to weszło w całości do masy upadłości Jarosława Madeja.

 

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page