top of page

OFERTA WYNAJMU

OBIEKTU Z CHŁODNIAMI

Obiekt produkcyjno-magazynowy w Krakowie

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

OFERTA WYNAJMU

 

OBIEKTU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CHŁODNIAMI W KRAKOWIE

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym KR1S/GUp/25/2023 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia zaprasza do składania pisemnych ofert na wynajęcie wchodzącej w skład masy upadłości spółki Ban-Food S.A. w Krakowie w upadłości nieruchomości położonej w Krakowie – Nowej Hucie (ul. Za Ogrodem 53), objętej księgami wieczystymi KR1P/00363885/4 oraz KR1P/00138990/7, obejmującej działki ewidencyjne nr 16 i nr 18 o łącznej powierzchni 1,1770 ha zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym z pomieszczeniami chłodni i mroźni oraz z częścią biurowo-socjalną a także obiektem służącym zabezpieczeniu produkcji rolniczej - o łącznej powierzchni użytkowej budynków 2453,12 m2  – przy czym kwota oferowanego czynszu najmu całej nieruchomości nie może być niższa niż 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto miesięcznie. Oprócz czynszu najemca będzie ponosił również koszty mediów oraz podatku od nieruchomości.

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz.

Oferta powinna wskazywać co najmniej:

  • oferowaną kwotę miesięcznego czynszu

  • proponowany okres najmu nie krótszy niż 12 miesięcy

  • informację czy oferent jest zainteresowany przyznaniem mu prawa pierwokupu przedmiotu najmu (nieruchomość będzie zbywana w toku likwidacji masy upadłości – bez obciążeń hipotecznych).

 

Syndyk dokona wyboru oferty po wcześniejszych negocjacjach z oferentami, poczynając od ofert opiewających na najwyższy czynsz. Pierwszeństwo będą miały oferty wynajęcia całej nieruchomości, dopuszczalne jest jednak również złożenie oferty wskazującej wydzieloną część nieruchomości: w takim przypadku niezbędne jest wskazanie jakiej części nieruchomości miałby dotyczyć najem, a oferowany czynsz może być niższy od wskazanego wyżej. 

  

Oględziny obiektu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu (kontakt nowysacz@syndyksprzeda.com

W październiku 2021 nieruchomość była oszacowana na 8.749.151 zł (wyciąg z operatu szacunkowego z opisem nieruchomości w załączeniu).

Nieruchomość będzie przedmiotem wyceny na potrzeby zbycia w postępowaniu upadłościowym - aktualne oszacowanie będzie sporządzone w najbliższych miesiącach.

Anchor 1
bottom of page