top of page

DZIAŁKI W SERCU MIASTA - TYCZYN (POW. RZESZOWSKI)

Uzbrojone działki z dobrym dojazdem 

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

tel. 796862832

Syndyk masy upadłości DBT s.a. w Krakowie  

 

ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Tyczynie (powiat rzeszowski) składającej się z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 1120/3, 1120/8, 1120/9 i 1120/13 o łącznej pow. 0,16 ha objętej księgami wieczystymi RZ2Z/00043611/2 i RZ2Z/00046355/0, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Mateusza Ślusarczyka z 07.06.2018 r.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 160.000 zł (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto przy czym cena sprzedaży będzie powiększona o podatek VAT. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w art. 701 – art. 705 kodeksu cywilnego. Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2019 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Oferty winny spełniać warunki formalne opisane w regulaminie przetargu, który jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w) oraz poniżej w pliku PDF.

Opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek położonych w miejscowości Tyczyn (gm. Tyczyn pow. rzeszowski), nr ew. 1120/3 (0,04 ha), 1120/8 (0,0384 ha), 1120/9 (0,0021 ha) i 1120/13 (0,0795 ha).

Aktualnie dla obszaru działek nie ma ważnego planu miejscowego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyczyn z 2002 r., teren ten jest opisany jako strefa centralna miejska.

Działki razem tworzą funkcjonalną całość o zwartym, regularnym kształcie. Znajdują się ok. 100 m od rynku miejskiego, można do nich dojechać drogą asfaltową. Łączna powierzchnia to 0,16 ha. Działki są uzbrojone (woda, elektryczność, kanalizacja, gaz), teren jest pagórkowaty. Nie ma niekorzystnych czynników wpływających na środowisko ze strony otoczenia, w sąsiedztwie znajdują się budynki użytkowe i zabudowa jednorodzinna.

Działka nr ew. 1120/3 stanowi odrębną nieruchomość i posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr RZ2Z/00043611/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie.

Działki nr ew. 1120/8, 1120/9 i 1120/13 stanowią odrębną nieruchomość i objęte są księgą wieczystą Kw Nr RZ2Z/00046355/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie.

Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz Porta sp. z o.o. w Tyczynie, jednak prawomocnym postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 12.07.2017 r. VIII GUp156/17 zbycie nieruchomości przed DBT S.A. na rzecz Porta sp. z o.o. zostało uznane za bezskuteczne a Porta sp. z o. o. została zobowiązana do przekazania nieruchomości do masy upadłości DBT S.A. w upadłości. Wniosek o ujawnienie bezskuteczności w treści ksiąg wieczystych został złożony, lecz na dzień 30.06.2018 r. pozostaje nierozpoznany.

Zdjęcia
Google Maps

Google Maps

Geoportal

Geoportal

bottom of page