top of page

NIERUCHOMOŚCI 

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Gmina Pilzno, woj. podkarpackie

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

tel. 796862832

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym toczącym się do sygnatury VIII GUp 506/17 przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

  1. Wynoszącego 4184/10000 część udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą RZ1D/00048178/3, składającej się z działki ewidencyjnej nr 834/1 o powierzchni 4100 m2 zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym, produkcyjnym i magazynowym wraz z infrastrukturą techniczną, położonej w miejscowości Machowa, gmina Pilzno, woj. podkarpackie

  2. prawa własności nieruchomości gruntowej objętej KW RZ1D/00095422/3 składającej się z działek o numerach ewidencyjnych nr 1052 oraz nr 834/3 o łącznej powierzchni 3800 m2, położonych w miejscowości Machowa, gmina Pilzno, woj. podkarpackie

 

Cena wywoławcza w I przetargu wynosi 566.498,97 zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 97/100) za obie nieruchomości, przy czym sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz - w terminie do 25 czerwca 2019 r. godz. 15:00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty odbędzie się dodatkowa aukcja na warunkach określonych w regulaminie przetargu. Wybór oferty przez syndyka ma charakter warunkowy i wymaga udzielenia przez Sędziego Komisarza zezwolenia na zbycie.

 

Pozostałe udziały we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą RZ1D/00048178/3 są równocześnie przedmiotem odrębnego przetargu w postępowaniu upadłościowym Gran Polychem sp. z o.o. w upadłości.

Opis nieruchomości z operatem szacunkowym jest dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w), natomiast podstawowe informacje o nieruchomościach wraz z regulaminem przetargu można też znaleźć w pliku PDF.

Zdjęcia
bottom of page