top of page

DZIAŁKI W GOLCOWEJ - POW. BRZOZOWSKI

Dwie nieruchomości w ofercie

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

Syndyk masy upadłości

ogłasza I przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym V GUp 579/19 SR w Rzeszowie wchodzących w skład masy upadłości następujących nieruchomości:

  1. niezabudowanej działki ewid. nr 8208, położonej w miejscowości Golcowa, gm. Domaradz, powiat brzozowski, objętej księgą wieczystą nr KS1B/00058455/9 - cena wywoławcza 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

  2. składającej się z dwóch niezabudowanych działek o nr ewid. nr 960/1 i 1091 nieruchomości położonej w miejscowości Golcowa, gm. Domaradz, powiat brzozowski, objętej księgą wieczystą nr KS1B/00055141/4 – cena wywoławcza 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

 

Pisemne oferty nabycia obu nieruchomości lub jednej z nich należy składać w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno - w terminie do 25 września 2019 r. godz. 15:00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty odbędzie się dodatkowa aukcja na warunkach określonych w regulaminie przetargu. Wybór oferty przez syndyka ma charakter warunkowy i wymaga udzielenia przez Sędziego Komisarza zezwolenia na zbycie.

Opis nieruchomości z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Alicji Rajchel jest dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w), natomiast podstawowe informacje o nieruchomościach wraz z regulaminem przetargu i wzorem oferty można też znaleźć poniżej (regulamin i wzór oferty w plikach PDF)

WARUNKI PRZETARGU – PDF

WZÓR OFERTY – PDF

WZÓR OFERTY – RTF

 

Informacje o przedmiocie przetargu

Niezabudowana działka ewid. nr 8208, położona w miejscowości Golcowa, gm. Domaradz, powiat brzozowski, objęta księgą wieczystą nr KS1B/00058455/9

Dane z ewidencji gruntów: - jednostka ewidencyjna: Domaradz, - obręb ewidencyjny: Golcowa, - nr jednostki rejestrowej: G2549, - nr ewid. działki: 8208, - powierzchnia działki: 0,4180 ha, - rodzaj użytku: RIVa (pow. 0,1807 ha), RIVb (pow. 0,2373 ha), - nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej: KS1B/00058455/9,

Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, wydłużony, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się urządzonym zjazdem z drogi bocznej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki wzdłuż południowo-zachodniej granicy przecina sieć gazowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, rolne oraz droga dojazdowa. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekt handlowo-usługowy oraz nieruchomości rolne i leśne. W otoczeniu dalszym znajdują się obiekty handlowo-usługowe, sportowe, kościół i cmentarz. Działka posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz. W związku z powyższym przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/101/2000 z dnia 08 marca 2000 r. z późn. zm., działka ewid. nr 8208 położona w miejscowości Golcowa, gm. Domaradz, leży częściowo w strefie II – w obszarze oznaczonym na rysunku Studium symbolem ROMj – tereny upraw ogrodniczych, produkcyjnych z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej, w tym agroturystycznej, częściowo strefie IV – w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w obszarze oznaczonym na rysunku Studium symbolem RP – tereny upraw rolnych. Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

[informacje za operatem szacunkowym rzeczoznawcy A.Rajchel]

 

Nieruchomość składająca się z dwóch niezabudowanych działek o nr ewid. nr 960/1 i 1091 położona w miejscowości Golcowa, gm. Domaradz, powiat brzozowski, objęta księgą wieczystą nr KS1B/00055141/4

 

Dane z ewidencji gruntów: - jednostka ewidencyjna: Domaradz, - obręb ewidencyjny: Golcowa, - nr jednostki rejestrowej: G2037, - nr ewid. działki: 960/1, - powierzchnia działki: 0,1300 ha, - rodzaj użytku: LsIV, - nr ewid. działki: 1091, - powierzchnia działki: 0,2100 ha, - rodzaj użytku: LsIII, - nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej: KS1B/00055141/4,

Oferowaną do nabycia nieruchomość stanowią działki ewid. nr 960/1 i 1091 o łącznej powierzchni 0,3400 ha, położone w peryferyjnej części wsi Golcowa, gm. Domaradz, w kompleksie nieruchomości leśnych.

 

Działka ewid. nr 960/1 o pow. 0,1300 ha, niezabudowana, zlokalizowana w peryferyjnej części wsi Golcowa, gm. Domaradz, w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły i pochyły, ze skarpą wzdłuż północnej granicy, stanowiąc część niewielkiego wąwozu, pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym. Kształt działki regularny, wydłużony, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej, bez urządzonego zjazdu na działkę. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości leśne. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Część składową gruntu działki stanowi drzewostan mieszany obejmujący następujące gatunki: jodła (50%), grab (30%), olcha (20%) oraz samosiewy innych gatunków na całej powierzchni działki, stopień zadrzewienia 0,5.

Działka ewid. nr 1091 o pow. 0,2100 ha, niezabudowana, zlokalizowana w peryferyjnej części wsi Golcowa, gm. Domaradz, w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły i pochyły, pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości leśne. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Część składową gruntu działki stanowi drzewostan mieszany o niewielkiej wartości użytkowej, obejmujący następujące gatunki: jodła (20%), grab (40%), olcha (40%) oraz samosiewy innych gatunków, na całej powierzchni działki, stopień zadrzewienia 0,4.

 

Działki ewid. nr 960/1 i 1091 położone w miejscowości Golcowa, nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz. W związku z powyższym przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/101/2000 z dnia 08 marca 2000 r. z późn. zm., działki ewid. nr 960/1 i 1091, położone w miejscowości Golcowa, gm. Domaradz, zlokalizowane są w strefie V – przyrodniczo-leśnej, w obszarze leśnym. Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 

[informacje za operatem szacunkowym rzeczoznawcy A.Rajchel]

Zdjęcia
sprzedane.png
bottom of page