top of page

ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, środki trwałe

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

tel. 796862832

Syndyk Firmy „BIK” S.A. w upadłości z siedzibą w Jaśle ul. Młynarska 4a

 

ogłasza III przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu artykułu 55(1) kodeksu cywilnego, obejmującej położone w Jaśle nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz środki trwałe i wyposażenie szczegółowo opisane w Regulaminie przetargu, w tym położone w Jaśle nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,8533 ha, częściowo zabudowane obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2.852,46 m2.

Cena wywoławcza w III przetargu wynosi 1.570.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno, a wpłata wadium, które wynosi 157.000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) musi nastąpić także w terminie 14 lutego 2020 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin III przetargu zgodny z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 14 października 2019 r.  jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.

REGULAMIN III PRZETARGU

 

Informacje o przedmiocie sprzedaży

 

Przedmiotem sprzedaży jest  zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego Firmy „BIK”

S.A. z siedzibą w Jaśle ul. Młynarska 4a wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109443.  W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

1) prawo własności nieruchomość położonej w Jaśle, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 114/4, 115/2, 121, 111, 122, 115/5, 114/8, 110/2(KW KS1J/00028936/4, KS1J/00039379/1, KS1J/00024177/7, KS1J/00022996/0, KS1J/00055436/7) o łącznej powierzchni 1,8533 ha, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych. Częściowo działki zabudowane są obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2.852,46 m2;

2) wiaty skręcanej 200 m2 konstrukcja stalowa, ściany i dach z płyt stalowych profilowanych, o wymiarach 15,5x13,4x3,5 (poz. 306 spisu inwentarza) oraz wiata magazynowa skręcana o kubaturze 900 m3, konstrukcja stalowa, ściany i dach z płyt stalowych profilowanych, (poz. 307 spisu inwentarza). Powyższe wiaty posadowione są na działkach w/w.

 

Stan prawny

 

Wobec upadłości spółki będącej właścicielem przedsiębiorstwa sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi w trybie ustawy prawo upadłościowe, ze skutkami sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza, że kupujący nabywa zbywaną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego, a podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości (art. 313 ustawy prawo upadłościowe)

 

Kontakt

 

W kwestiach szczegółowych, w tym co do ewentualnych oględzin obiektu proszę się kontaktować z p. Marcinem Piekarzem z Biura Syndyka w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 25/2 (telefon 796862832).

Zdjęcia
bottom of page